Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2021 roku w zakresie:

1. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
2. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
4. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
5. turystyka i krajoznawstwo,
6. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie.

Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na dołączonym do ogłoszenia o naborze formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 14 czerwca 2021 r. do godz. 17:00 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenie należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, parter Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,  ul. 3 Maja 17, pok. nr 18, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3  Maja 17.

Do pobrania:
PDFZarządzenie nr 649.2021 nabór do komisji konkursowej.pdf
DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx

 

 

Wersja XML