Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 24.06.2021 r.

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst  jednolity w Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.)

zwołuję na dzień 24 czerwca  2021 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7 (sala kinowa)

XXVI Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

   z porządkiem obrad:

     1. Otwarcie  XXVI Sesji  Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie  prawomocności obrad.

     2.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od  22.04.2021 r. do 24.06.2021 r.

     3.  Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad-  odpowiedzi w pkt. 11 porządku obrad.

     4.  Debata nad Raportem  o stanie Gminy Krapkowice.

     5.  Udzielenie Burmistrzowi Krapkowic wotum zaufania (projekt uchwały nr1 z 10.06.2021r).

     6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz  ze  Sprawozdaniem  z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2020 rok
          (projekt uchwały nr 2 z 10.06.2021r). Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2020 rok (projekt uchwały nr 3

    z 10.06.2021 r.).

     7. Informacja z Realizacji wniosków za 2020 rok.

     8. Stan  przygotowań  instytucji  i organizacji  społecznych  placówek  kulturalno-  oświatowych do Akcji Lato 2021.

     9.  Informacja nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi i lokalami socjalnymi.

    10. Podjęcie uchwał:

    a)  projekt uchwały nr 4- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Krapkowice za 2020 rok (projekt uchwały  z 10.06.2021
        r.);

    b) projekt uchwały nr 5-  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok (projekt uchwały  z 10.06.2021 r);

   c) projekt uchwały nr 6- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z 10.06.2021 r.);

   d) projekt uchwały nr 7- w sprawie   zmiany uchwały Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 sierpnia  2019 r. w sprawie
 określenia przystanków autobusowych na terenie Gminy Krapkowice, których właścicielem lub zarządcą jest  Gmina Krapkowice,       udostępnionym dla operatorów  i przewoźników oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków (projekt uchwały  z  19.05.2021 r.);

   e) projekt uchwały nr 8- w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek  i sposobu pobierania opłat za         parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice (projekt uchwały  z 10.06.2021r.);  

   f) projekt uchwały nr 9- w spawie   ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Krapkowice dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne (projekt uchwały  z 08.06.2021 r.);

   g)  projekt uchwały nr 10-  w sprawie  określenia  średniej ceny jednostek paliwa  w Gminie Krapkowice na rok szkolny 2021/2022 (projekt uchwały z 07.06.2021 r.);

   h) projekt uchwały nr 11- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt  uchwały  z  10.06.2021 r.);  

   i)  projekt uchwały nr 12- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały  z 19.05.2021 r.);

   j)  projekt uchwały nr 13-  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej  dla  poprawienia warunków  zagospodarowania nieruchomości  przyległej (projekt  uchwały z 25.05.2021r);

   k) projekt uchwały nr 14- w  sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie  nieruchomości (projekt uchwały z 27.05.2021r);

   l)  projekt uchwały nr 15-w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt uchwały z 04.06.2021r);

 m) projekt uchwały nr 16- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy (projekt uchwały z 08.06.2021r.);

  n)  projekt uchwały nr 17- w sprawie wyrażenia zgody na  utworzenie  Społecznej  Inicjatywy Mieszkaniowej Krapkowice spółka z o.o. (projekt uchwały z 08.06.2021r.);

  o)  projekt uchwały nr 18- w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze  środków  Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Mieszkalnictwa  na  sfinansowanie  objęcia udziałów  w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Krapkowice  spółka z.o..o.(projekt uchwały z 08.06.2021r);

   p) projekt uchwały nr 19-w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (projekt uchwały z 09.06.2021r).

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie  międzysesyjnym.

12. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania, informacje.

13. Zakończenie  XXVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                 /-/ Bernard Friedla

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie votum zaufania.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Krapkowice za 2020 r. z dn. 24.06.2021 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2020 z dn. 24.06.2021 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego za 2020 r. z 24.06.21 r.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 5 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok z 24.06.2021.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany wpf z 24.06.2021 r.pdf
PDFprojekt uchwały nr 7-przystanki autobusowe.pdf
PDFprojekt uchwały nr 8-strefa płatnego parkowania- opłata miesięczna.pdf
PDFProjekt uchwałynr 9 w sprawie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego.pdf
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa.pdf
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchom. z dnia 18 maja 2021 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchom. z dnia 19 maja 2021 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nier. z dnia 25 maja 2021 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości z dnia 27 maja 2021 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z dnia 4 czerwca 2021 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy.pdf
PDFProjekt uchwały nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Krapkowice Sp. z o.o..pdf
PDFProjekt uchwały nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków RFRM na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej SIM Krapkowice sp. z o.o..pdf
PDFProjekt uchwały nr 19 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków.pdf

Wersja XML