Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 793/2021 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-12-2021 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), zarządza się co następuje:

§ 1. Stosownie do Uchwały Nr XXXIII/408/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 r. dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura


 

UZASADNIENIE

DOCXUzasadnienie 793/2021.docx

PDFZalacznik1 793/2021.pdf

Wersja XML