Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert na 2022 rok

Link do Generatora eNGO      Link do Generatora eNGO

 

Burmistrz Krapkowic

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), w nawiązaniu do uchwały nr XXXI/375/2021 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” ogłasza:

 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2022 ROKU ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE
w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin. Prowadzenie tzw. „Banku Żywności”,
 2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin,
 3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 6. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 8. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy miedzy społeczeństwami,
 9. turystyki i krajoznawstwa,
 10. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

PDFZarządzenie nr 824/2022 Burmistrza Krapkowic z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych.pdf
XLSXZestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego.xlsx
 

Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.

Wymagany jest co najmniej 5% udział środków finansowych, na które składać się mogą środki finansowe własne oraz środki finansowe pochodzące z innych źródeł (w tym świadczenia pieniężne od odbiorców zadania oraz środki finansowe z innych źródeł publicznych).

WAŻNE INFORMACJE:

Termin składania wniosków: do dnia 28.02.2022 r. godz. 17:00.

Termin uzupełnienia braków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminyw Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe).

 

Wersja XML