Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2022 roku w zakresie:

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin. Prowadzenie tzw. „Banku Żywności”;

2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin;

3. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

6. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

8. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

9. Turystyka i krajoznawstwo;

10. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie.

Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na dołączonym do ogłoszenia o naborze formularzu zgłoszeniowym, w terminie do 2 marca 2022 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenie należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta, parter Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,  ul. 3 Maja 17, pok. nr 18, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3  Maja 17.

Do pobrania:

PDFZarządzenie nr 838/2022 nabór do komisji konkursowej.pdf
DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx
 

Wersja XML