Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory ławników 2016-2019

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019


W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Miejskiej w Krapkowicach z prośbą o przeprowadzenie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019:

- do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich – 4 ławników, w tym 0 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 133 ze zm.) stanowi że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- Jest nieskazitelnego charakteru,
- Ukończył 30 lat,
- Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania,co najmniej od roku,
- Nie przekroczył 70 lat,
- Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
- Posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
- Osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
- Osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postepowania sądowego,
- Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- Adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- Radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- Duchowni,
- Żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- Funkcjonariusze Służby Więziennej,
- Radni gminy, powiatu i województwa.
Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie .

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
- Prezesi właściwych sądów
- Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
- Co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wybory.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (DZ.U z 2011, Nr.121, poz. 693). Do wyżej wymienionej karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
- Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
- Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581 ze zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
- 2 zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowod osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonywanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłaszania kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

OPŁATY

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Karty zgłoszeń kandydatów na ławników, proponowane wzory oświadczeń i proponowany wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika o których mowa w art. 162 §2 pkt. 2, 3 i §4 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 133 ze zm.), można odebrać, po czym wypełnione z kompletem załączników składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w pok. nr 31 albo w sekretariacie (pok. nr 28) w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek: 7.30- 17.00, wtorek- czwartek: 7.30- 15.30, piątek: 7.30-14.00.
Karty zgłoszeń kandydatów na ławników i wyżej wymienione proponowane wzory dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach- www.bip.krapkowice.pl
Informacje związane z wyborem ławników udzielane są pod numerem tel.: 77 44 66 824
Wybór ławników odbędzie się najpóźniej w październiku 2015 roku.

POUCZENIE:

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

Wzory dokumentów do pobrania:
- karta zgłoszenia kandydata na ławnika;
- oświadczenia składane przez kandydata
- lista osób udzielających poparcia

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2015-05-22

 

Wersja XML