Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMISJA REWIZYJNA

Skład Komisji Rewizyjnej________________________________


Przewodniczący: Bernard Friedla
Zastępca: Aleksander Januszkiewicz

Członek komisji: Rudolf Janocha
Członek komisji: Władysław Maj
Członek komisji: Karol StachZadania Komisji________________________________________

 • Komisja Rewizyjna kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych
  i jednostek pomocniczych gminy pod względem:
   - legalności,

   - gospodarności,

   - rzetelności,

   - celowości,

  oraz zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym.

 • Komisja bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

 • Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

 • Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

   1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

   2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

   3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

 • Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.


  Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej szczegółowo określa Statut Gminy Krapkowice (Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej).  Opracowała: Beata Stępniowska

 • Wersja XML