Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Straż Miejska w Krapkowicach

Strona archiwalna

 

Likwidacja jednostki organizacyjnej Gminy Krapkowice o nazwie Straż Miejska w Krapkowicach z dniem 1 maja 2011r.

Straż Miejska w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, Os.XXX-lecia 23a

tel. 077 466 13 00; tel. kom. 0606 44 84 22

p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Krapkowicach: Józef Wołyniec

 

Czas pracy:

 


Straż Miejska jest jednostką organizacyjną gminy.Terenem działania Straży jest obszar administracyjny gminy Krapkowice. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i przepisów gminnych. Realizując powyższe zadania, funkcjonariusze straży wykonują wyłącznie czynności administracyjno-porządkowe oraz niezbędne czynności mające na celu fizyczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia (zobacz: statut» i regulamin pracy»)

Do zadań straży należy, w szczególności:

 1. Zapobieganie popełnianiu wykroczeń i wykrywanie wykroczeń.
 2. Ochrona porządku w miejscach publicznych.
 3. Fizyczne zabezpieczenie, do czasu przybycia właściwych służb, miejsca popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
 4. Współdziałanie z właściwymi organami, służbami lub instytucjami w zakresie informowania o przestępstwach, wykroczeniach, osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi albo mienia oraz uszkodzeniach i stanie nawierzchni i ulic, stanie oznakowania i oświetlenia ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, a także awariach w sieci ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej, energetycznej i gazowniczej.
 5. Kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie gminy.

 Sprawozdania i raporty:

 

Uwaga!
W dniu 20 kwietnia 2011 roku Rada Miejska w Krapkowicach podjęła uchwałę w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Krapkowice o nazwie Straż Miejska w Krapkowicach  (Uchwała Nr V/55/2011»). 

W celu zmiany formy organizacyjno-prawnej likwiduje się jednostkę organizacyjną Gminy Krapkowice o nazwie Straż Miejska w Krapkowicach, działająca w formie jednostki budżetowej. Postanawia się o umiejscowieniu Komendy Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach na prawach wydziału. Siedzibą Komendy Straży Miejskiej, jako wydziału Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach jest budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach, Osiedle XXX-lecia 23, a docelowo budynek Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

 

Podmiot udostępniający: Straż Miejska w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Józef Wołyniec - p.o. komendanta
Data wytworzenia: 2011-04-20

  

 
Wersja XML