Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Krapkowicach

Strona archiwalna

 

Likwidacja Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Krapkowicach przy ul. Olimpijskiej 1 według stanu na dzień 31 sierpnia 2009 roku.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Krapkowicach (skrót: MOS Krapkowice)
47-303 Krapkowice, ul. Olimpijska 1, skr. pocz. 20
tel./faks: 077 44 66 685, tel. 077 44 66 688
e-mail:mos.krapkowice@wp.pl
Organ nadzorujący: Kurator Oświaty w Opolu

Dyrektor MOS:  mgr Małgorzata Meisner

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Krapkowicach jest placówką wychowania pozaszkolnego działającą na terenie miasta i gminy Krapkowice. Powstał 1 marca 1995 roku jako pierwsza tego rodzaju placówka na Opolszczyźnie.

Celem placówki jest przygotowanie uczestników zajęć programowych do współżycia społecznego, kształtowanie prawidłowych cech osobowości, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień szczególnie w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.

Zgodnie z postanowieniami Statutu – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Krapkowicach realizuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:

 1. Rozwija różnorodne zainteresowania wychowanków w ramach prowadzonych zajęć sekcji.
 2. Stwarza warunki podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijania uzdolnień sportowych, aktywnego wypoczynku.
 3. Prowadzi szkolenie sportowe w ustalonych dyscyplinach sportowych mając na celu podnoszenie poziomu sportowego wychowanków.
 4. Współdziała ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi.
  Organizuje imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży.
 5. Współdziała z dyrektorami szkół w rozwoju sportu szkolnego, wykorzystania bazy szkolnej do zajęć sekcji organizowanych przez MOS, UKS, SKS.
 6. MOS Krapkowice swoje zadania realizuje poprzez organizowanie zajęć sekcji, umożliwienie dzieciom udziału w działalności sportowej i rekreacyjnej, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi.

Koncepcja rozwoju placówki zakłada ukierunkowanie jej działań na potrzeby dziecka, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. Prawidłowa realizacja założonych celów przebiega dzięki ścisłej i systematycznej współpracy placówki z rodzicami, samorządem lokalnym, szkołami, instytucjami kulturalno-oświatowymi i prowadzącymi zorganizowaną działalność wychowawczą.

Rokrocznie szkoleniem sportowym objętych jest ponad 300 dzieci naszej gminy; realizujemy średnio 80 godzin dydaktycznych tygodniowo. Główne dyscypliny sportowe, w których prowadzimy szkolenie to: piłka ręczna, piłka nożna, lekkoatletyka, zapasy, siatkówka plażowa, tenis stołowy. Sekcje tworzymy według zapotrzebowania środowiska, zainteresowań wychowanków
i sugestii rodziców.

MOS Krapkowice prowadzi zajęcia z wychowankami nie tylko na obiektach własnych i szkół miejskich, ale także we wszystkich szkołach gminnych. Na zajęcia sekcji uczęszczają wychowankowie z następujących miejscowości: Krapkowice, Dąbrówka Górna, Rogów Opolski, Steblów, Żywocice, Kórnica. Praktycznie z każdej miejscowości naszej gminy dziecko może uczęszczać na zajęcia sekcji.

Wychowankowie poza zajęciami sekcji uczestniczą w rozgrywkach ligowych, turniejach, obozach sportowych, imprezach rekreacyjnych i turystycznych.


Sprawozdania i raporty:

Komunikaty:

 

Podmiot udostępniający: MOS Krapkowice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Meisner - dyrektor
Data wytworzenia: 2009-08-31

 

 
 

 

Wersja XML