Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2009

Posiedzenie komisji – 15.04.2009r.
Lp. Temat wniosku (ustaleń) Kto zgłosił
1. Powołano Komisję w składzie: Ireneusz Żyłka, Witold Rożałowski, Henryk  Steinhoff, Daniela Wysoki ds. wyznaczenia nagrobków o wartości historycznej na cmentarzu komunalnym do Lapidarium. Komisja Spraw Społecznych
2.

Ustalono miejsce na Lapidarium na cmentarzu komunalnym – przy wejściu na cmentarz po prawej stronie, przy nagrobku Kurta Marx. Ustalono na cmentarzu komunalnym w Krapkowicach miejsce na Kolumbarium – z tyłu cmentarza, na ścianie od strony Placu Gagarina. Wnioskowano o stałym informowaniu społeczeństwa o możliwości kremowania zwłok i powstaniu Kolumbarium na cmentarzu komunalnym.

Komisja Spraw Społecznych
3. Ustalono, że szczątki rodziny hrab. Haugwitz zostaną przeniesione do kaplicy w Rogowie Opolskim w wybranym terminie, mając na uwadze prawnie nakreślony do ekshumacji okres, tj. od 15 października do 30 marca. Komisja Spraw Społecznych
4. Wytypowano miejsca budowy nowego cmentarza komunalnego: tereny koło Steblowa (plac golfowy), tereny przy ul. Limanowskiego, tereny  inne tj. przy ul.Żeromskiego (w stronę Obrowca)  - nie wyznaczono konkretnego miejsca.  Komisja ponownie zorganizuje spotkanie wyjazdowe celem ewentualnego wyznaczenia  terenów doraźnych, na powiększenie  istniejących  cmentarzy w  Krapkowicach  i  Otmęcie, a także ostatecznego miejsca pod  budowę nowego cmentarza. Komisja Spraw Społecznych
5. Zgłoszono ponownie wniosek do realizacji: „montaż progów zwalniających na Osiedlu Sady – koło garaży". Radna Małgorzata Bendkowska
Posiedzenie komisji – 09.06.2009r.
Lp.  Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wnioskowano o ustawienie odpowiednich znaków drogowych na skrzyżowaniu w Krapkowicach – koło Banku Śląskiego. Radny Tomasz Szwed
2. Wnioskowano o przedłożenie  na miesiąc wrzesień br. informacji nt. administrowania obiektem hali sportowej w Krapkowicach przez  Spółkę TBS ”ZGM”. Radny Tomasz Szwed
 Posiedzenie komisji – 16.09.2009r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wnioskowano o rozważenie wykonania  przejścia dla pieszych w ulicy Damrota w obrębie obiektów handlowych  oraz przesunięcie pasów  na łuku ulicy 1 Maja (na przeciwko Baszty) w miejsce bardziej widoczne dla kierowców, względnie ich usunięcie. Radna Małgorzata Bendkowska
Radny Ireneusz Żyłka
2. Wnioskowano o kontynuację spotkań prewencyjnych w szkołach z dziećmi i młodzieżą nt. narkotyków i spożywania alkoholu. Radny Ireneusz Żyłka
3. Wnioskowano o przyśpieszenie korekty świateł sygnalizacyjnych w mieście. Radny Tomasz Szwed
4. Wnioskowano  o rozważenie wprowadzenia do budżetu  środków finansowych na  opracowanie  dokumentacji  na  modernizację  systemu  ogrzewania  Hali  Sportowej  im. Władysława Piechoty w  Otmęcie, co  jest  jednoznaczne ze  składaniem  wniosków o dofinansowanie powyższego zadania  z zewnątrz. Radny
Andrzej Krajka
 Posiedzenie komisji – 18.11.2009r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Rozważyć sprawę wyburzenia starych pomników, których stan zagraża mieszkańcom ul. Powstańców Śl. (krzyże tych pomników przenieść do „miejsca historii”). Komisja Spraw Społecznych
2. Zaprojektować plac Gagarina w sposób pozwalający na udostępnienie części terenu na poszerzenie istniejącego obok cmentarza. Komisja Spraw Społecznych
3. Opracować regulamin cmentarza, szczególnie dla osób odwiedzających cmentarz - regulamin winien być wywieszony na cmentarzu. Komisja Spraw Społecznych
4. Wyznaczyć miejsce oraz obiekty na cmentarzu, celem utworzenia miejsc pamiątek historii. Komisja Spraw Społecznych
5. Wnioskowano o ujednolicenie podwyżek wszystkich stawek podatku od  nieruchomości (wyłączając podatek od budowli) o stawkę inflacji w zaokrągleniu do 5 procent. Radny
Andrzej Kulpa
Radny
Tomasz Szwed
6. Wnioskowano o wystosowanie do 25 listopada br. pisma do pani Minister Zdrowia o określenie obowiązujących przepisów prawnych odnośnie chorób zakaźnych oraz wszawicy z rozszerzeniem tematu epidemii grypy. Radny Andrzej Kulpa
 Posiedzenie komisji – 22.12.2009r.
1.

Przyjęto pozytywnie Plan Pracy Komisji na 2010 rok:
- wnioskowano o wprowadzenie do planu –miesiąc luty 2010r. zagadnienia dot. ochrony środowiska i ekologii w gminie jak również promowania lokalnej kultury wśród społeczeństwa;

- wnioskowano o wprowadzenie  do planu - miesiąc kwiecień 2010r. zagadnienia dot. ostatecznego rozpatrzenia spraw związanych z cmentarzem komunalnym w Krapkowicach. 

Komisja Spraw Społecznych
2.

 Pozytywnie zaakceptowano projekty uchwał:
a)w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
b) w sprawie zmiany uchwały nr XII/205/2004 RM z 27.04.2004r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice – wnioskowano o wprowadzenie autopoprawek do projektu uchwały:

- rozszerzenie strefy płatnego parkowania o teren przy KDK, teren parkingu  przy ul.Sądowej-Prudnickiej 
-  określenie kto może skorzystać z abonamentu;
-  zwiększenie do kwoty 30 zł. opłaty dodatkowej za nieuiszczanie opłat parkingowych.

 Radny
Tomasz Szwed

Radny Ireneusz Żyłka

  

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2009-12-22

 

Wersja XML