Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Spraw Społecznych - wnioski 2010

Posiedzenie Komisji – 17.02.2010r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
1. Wnioskowano o zatrudnienie do Straży Miejskiej (praca biurowa) pracownika interwencyjnego bądź stażystę.  Radny Tomasz Szwed
Radna Iwona Gajda
2. Komisja poparła wniosek Rady Sołeckiej w Gwoździcach dot. dofinansowania  w kwocie 14 tyś. zł  remontu budynku po byłej szkole podstawowej, stanowiącego własność gminy. Powyższe dofinansowanie może nastąpić dopiero w drugim półroczu 2010 roku.  Komisja Spraw Społecznych
3. Komisja postanowiła zaprosić na kwietniowe posiedzenie Prezesa Opolskiego Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturowego „CIS” celem omówienia zagadnienia dot.  ochrony naturalnego  środowiska gminnego.  Komisja Spraw Społecznych
4. Wnioskowano o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia kontroli toalet publicznych na krapkowickim  targowisku.  Radny
Józef Brzozowski
5.
 • Przyjęto jednogłośnie informację z bieżącej działalności Straży Miejskiej w Krapkowicach.
 • Przyjęto jednogłośnie informację z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach, przedstawioną przez dyr. ŚDS Panią Aleksander Mrozek oraz informację z działalności Klubu AA.
 • Przyjęto jednogłośnie przedstawione przez Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach Panią Marlenę Kornaś następujące  Programy: a) Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok, b) Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
 • Przyjęto jednogłośnie sprawozdanie z rocznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
 • Zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno- Reumatologicznych z siedzibą  w Kup - opinię przesłano do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego.
 • Zaakceptowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 • Komisja postanowiła omówić na kolejnym kwietniowym posiedzeniu  zagadnienie dot. wprowadzenia  szczepień  12–letnich dziewczynek przeciwko HPV.
Komisja Spraw Społecznych
 Posiedzenie Komisji – 21.04.2010r.
Lp. Temat wniosku Kto zgłosił
 1. Wnioskowano o postawienie znaków informacyjnych przy wjazdach w ulice na Osiedlu Kwiatowym (ul.Azalii, Różana…) oraz rozpatrzenie ewentualnego wykonania progów zwalniających  na ulicach osiedlowych.   Radna Iwona Gajda
2. Wnioskowano o spowodowanie częstszych patroli na boiskach szkolnych (PSP Nr 1, WTZ) w godzinach wieczornych. Radny Ireneusz Żyłka
3. Wnioskowano o odstąpienie od szczepień  przeciwko wirusowi HPV. Komisja Spraw Społecznych
4.
 • Przyjęto jednogłośnie informację z rocznej (za 2009 rok) działalności krapkowickich dzielnicowych przedstawioną przez Powiatową Policję w Krapkowicach.
 • Przyjęto jednogłośnie informację z działalności Straży Miejskiej za 2009 rok.
 • Przyjęto jednogłośnie sprawozdanie z wykonania budżetu, zadań gospodarczych gminy za 2009 rok, pozytywnie akceptując udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2009 rok.
 • Przyjęto jednogłośnie informację z realizacji  wniosków za 2009 rok.
 • Przyjęto jednogłośnie do zatwierdzającej wiadomości informację nt. współpracy Krapkowic z miastami partnerskimi.
 • Przyjęto informację nt. ustalenia konkretnych kierunków działania w kwestii zrealizowania wniosków dot. cmentarza komunalnego  w Krapkowicach. Podjęto w tej kwestii ostateczne  ustalenia:
  a) zagospodarować Plac Gagarina w Krapkowicach zgodnie z przedstawioną koncepcją zagospodarowania,
  b) wybudować  kolumbarium na cmentarzach w Krapkowicach i Otmęcie,
  c) przeznaczyć teren pod Steblowem na nowy cmentarz komunalny.
 • Wniosek Rady Sołeckiej w Gwoździcach w sprawie przedłużenia umowy nieodpłatnego dzierżawienia pomieszczeń w budynku byłej szkoły podstawowej oraz boiska przekazano do realizacji.
 • Zaakceptowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie dostosowania podziału Gminy Krapkowice na okręgi wyborcze do stanu faktycznego.
Komisja Spraw Społecznych
 Posiedzenie Komisji – 9.06.2010r.
 Lp. Temat wniosku  Kto zgłosił 
1. Wnioskowano o podjęcie działań  w kierunku zlecenia wyczyszczenia rowów, przepustów będących w gestii Gminy Krapkowice. Komisja Spraw Społecznych
2.

Przyjęto pozytywnie:

 • informację z działalności bieżącej Straży Miejskiej w Krapkowicach;
 • informację nt. realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście i Gminie Krapkowice;
 • informację nt. gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz lokalami użytkowymi i socjalnymi;
 • informację nt. opłaty parkomatowej pobieranej przez Spółkę TBS ”ZGM” w Krapkowicach.
Komisja Spraw Społecznych
 
     

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Skiba - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 2010-06-09
Wersja XML