Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompetencje Rady Miejskiej

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Liczba radnych uzależniona jest od liczby mieszkańców - w gminach do 50 000 mieszkańców w skład rady wchodzi 21 radnych.

Kadencja rady trwa 5 lata licząc od dnia wyboru. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Rada gminy z siedzibą w mieście położonym na terytorium tej gminy, nosi nazwę Rady Miejskiej.

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej jak raz na kwartał. Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Rada tworzy stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania i skład osobowy. Szczególną rolę pełni komisja rewizyjna, której celem działania jest kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy (sołectw).
 
Działalność rady jest jawna - ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania obejmuje w szczególności prawo mieszkańców do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń rady i jej komisji.

Artykuł 18. ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady oddaje wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady należy:

Rada nie może podejmować czynności, które należą do sfery wykonawczej
zgodnie z art. 169 Konstytucji RP
(podział organów gminy na stanowiące i wykonawcze).

 

Wersja XML