Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

Zarządzenie Nr 78/2011
Burmistrza Krapkowic
z dnia 15 kwietnia 2011 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach stanowiący załącznik» do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy obowiązuje od dnia 4 maja 2011 roku.

§ 3. Traci moc:

 1. Zarządzenie Nr 128/2008 Burmistrza Krapkowic z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu.
 2. Zarządzenie Nr 179/2008 Burmistrza Krapkowic z dnia 12 sierpnia  2008 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
 3. Zarządzenie Nr 324/2009 Burmistrza Krapkowic z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
 4. Zarządzenie Nr 437/10 Burmistrza Krapkowic z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian   w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura


 


Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach:  


 
Wersja XML