Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania

Poniżej zamieszczono aktualne druki, których można używać w korespondencji z Urzędem Miasta i Gminy w Krapkowicach (po ich wydrukowaniu i wypełnieniu). Druki opublikowano w formacie dokumentów PDF. Do przeglądania dokumentów w tym formacie proponujemy darmowy program, które należy pobrać i zainstalować na swoim komputerze lokalnym - przeglądarka plików Adobe Reader 7»

Szczegółowych informacji o sposobie wypełniania druków udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach - dane teleadresowe»

SPRAWY ORGANIZACYJNE, TURYSTYKA:
DRUK:OST-01(1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej»
DRUK:OST-02(1) Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim»
DRUK:OST-02(2) Zgłoszenie zmiany ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim»
DRUK:OST-02(3) Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich»
 
PODATKI I OPŁATY LOKALNE:
DRUK:PD-01(1) Informacja o gruntach (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)»
            Załącznik nr 1  do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu»
            Załącznik nr 2  do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania»
            Załącznik nr 3  do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników»
DRUK:PD-01(2) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej»
DRUK:PD-02(1) Deklaracja na podatek rolny (formularz przeznaczony dla osób prawnych)»
            Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu»
            Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania»
DRUK:PD-02(2) Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej»
DRUK:PD-03(1) Informacja w sprawie podatku leśnego (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)»
            Załącznik nr 1 do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu»
            Załącznik nr 2 do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania»
            Załącznik nr 3 do informacji o lasach - dane pozostałych podatników»
DRUK:PD-04(1) Deklaracja na podatek leśny (formularz przeznaczony dla osób prawnych)»
            Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu»
            Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania»
DRUK:PD-05(1) Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (formularz przeznaczony dla osób fizycznych)»
           Załącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu»
            Załącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania»
            Załącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników»
DRUK:PD-06(1) Deklaracja na podatek od nieruchomości (formularz przeznaczony dla osób prawnych)»
            Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości (dane o nieruchomościach)»
            Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości (dane o nieruchomościach zwolnionych)»
DRUK:PD-07(1) Deklaracja na podatek od środków transportowych»
            Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek od środków transportowych»
DRUK:PD-11(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości»
DRUK:PD-11(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego»
DRUK:PD-16(1) Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia»
            Załącznik do wniosku – karta osoby przyjętej do zakwaterowania»
  
GRUNTY, ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, LEŚNICTWO:
DRUK:GGR-02(1) Wniosek o wydzierżawienie gruntów»
DRUK:GGR-03(1) Wniosek o ustalenie numeru porządkowego»
DRUK:GGR-04(1) Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości»
DRUK:GGR-05(1) Wniosek o przyznanie bonifikat od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z oświadczeniem o wysokości dochodu za poprzedni rok»
DRUK:GGR-06(1) Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości»
DRUK:GGR-07(1) Wniosek o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych»
DRUK:GGR-10(1) Wniosek o sprzedaż działki niezbędnej dla poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej»
DRUK:GGR-11(1) Wniosek o zamianę gruntów»
DRUK:GGR-17(1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych»
DRUK:GGR-18(1) Wniosek o wydanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną»
DRUK:GGR-19(1) Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa» 
            Załącznik do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa»
DRUK:GGR-19a Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa»
DRUK:GGR-19b Zgłoszenie wywrotu drzewa lub krzewu»
DRUK:GGR-20(1) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia»
DRUK:GGR-21(1) Wniosek o wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości»
DRUK:GGR-23(1) Wniosek o wykreślenie hipoteki ustanowionej na rzecz Gminy Krapkowice»
DRUK:GGR-24(1) Wniosek o sprzedaż lokalu na rzecz najemcy»
DRUK:GGR-25(1) Wniosek o zarejestrowanie psa w gminnym rejestrze psów»
DRUK:GGR-26(1) Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości»
            Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej»
DRUK:GGR-27(1) Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi» 
            Załącznik do deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi»
DRUK:GGR-28(1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami»
DRUK:GGR-29(1) Wniosek o zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych»
DRUK:GGR-30(1) Wniosek o zgłoszenie do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków»
DRUK:GGR-31(1) Wniosek o udzielenie bonifikaty»
 
INFRASTRUKTURA, URBANISTYKA:
DRUK:IU-01(1) Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego»
DRUK:IU-01(2) Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego»
DRUK:IU-02(1) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego»
DRUK:IU-03(1) Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (wersja edytowalna)»
DRUK:IU-03(1) Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (wersja pdf)»
DRUK:IU-04(1) Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (wersja edytowalna)»
DRUK:IU-04(1) Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (wersja pdf)»
DRUK:IU-05(1) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego»
DRUK:IU-06(1) Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego»
DRUK:IU-07(1) Wniosek o sporządzenie lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy»
DRUK:IU-08(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy»
DRUK:IU-09(1) Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej (wersja edytowalna)»
DRUK:IU-09(1) Wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej (wersja pdf)»
DRUK:IU-10(1) Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji zjazdu (wersja edytowalna)»
DRUK:IU-10(1) Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji zjazdu (wersja pdf)»
  
OŚWIATA I KULTURA:
DRUK:OŚ-01(1) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego»
DRUK:OŚ-01(2) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego»
DRUK:OŚ-01(3) Oświadczenie o wysokości dochodów»
DRUK:OŚ-01(4) Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej»
DRUK:OŚ-02(1) Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym»
DRUK:OŚ-02(2) Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego»
DRUK:OŚ-02(3) Dane pracownika młodocianego»
DRUK:OŚ-02(4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis»
DRUK:OŚ-02(5) Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis (otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat)»
DRUK:OŚ-02(6) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w roku w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat)»
DRUK:OŚ-02(7) Oświadczenie o udzieleniu urlopu bezpłatnego pracownikowi młodocianemu»
DRUK:OŚ-02(8) Oświadczenie o poniesionych kosztach kształcenia pracownika młodocianego»
DRUK:OŚ-02(9) Oświadczenie o braku naruszeń w czasie epidemii»
DRUK:OŚ-03(1) Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela»
   
SPRAWY OBYWATELSKIE:
DRUK:SO-01(1) Zgłoszenie pobytu stałego»
DRUK:SO-02(1) Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące»
DRUK:SO-03(1) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego»
DRUK:SO-04(1) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące»
DRUK:SO-06(1) Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL»
DRUK:SO-07(1) Wniosek o wydanie dowodu osobistego (druk dwustronny)»
DRUK:SO-08(1) Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (druk dwustronny)»
DRUK:SO-09(1) Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (druk dwustronny)»
DRUK:SO-10(1) Wzór pełnomocnictwa»
 
AKTA STANU CYWILNEGO:
DRUK:USC-01(1) Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego»
DRUK:USC-01(2) Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego»
DRUK:USC-01(3) Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego»
DRUK:USC-02(1) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego»
DRUK:USC-02(2) Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym»
DRUK:USC-02(3) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby»
DRUK:USC-02(4) Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza»
DRUK:USC-03(1) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą»
DRUK:USC-03(2) Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza»
DRUK:USC-04(1) Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego»
DRUK:USC-05(1) Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego»
DRUK:USC-12(1) Wniosek o zmianę imienia, nazwiska»
  
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
DRUK:PD-12(1) Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych»
DRUK:PD-13(1) Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych»
DRUK:PD-14(1) Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim»
DRUK:PD-15(1) Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową»
 
Wersja XML