Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karty usług - procedury załatwiania spraw urzędowych

Naszym Mieszkańcom i Klientom,  korzystającym z usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
udostępniamy karty usług, opisujące procedury załatwiania spraw urzędowych. Karty zawierają informacje o miejscu załatwiania sprawy, wymaganych dokumentach, opłatach, terminach, trybie odwoławczym i podstawie prawnej. Dodatkowo do kart dołączono wykazy druków do pobrania.

Karty usług wraz z drukami dostępne są w wersji papierowej (w wydziale prowadzącym sprawę») oraz w wersji elektronicznej (na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce druki do pobrania»).

Zdajemy sobie sprawę, że przyjęte rozwiązanie nie jest doskonałe. Mamy jednak nadzieję, że informacje umieszczone w kartach okażą się dla Państwa pomocne przy załatwianiu spraw w naszym Urzędzie.

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY, SPORTU I TURYSTYKI (OST)
Numer karty oraz Nazwa usługi (procedury)
OST-01 Udostępnianie informacji publicznej na wniosek»
OST-02 Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim»
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH (PD)
Numer karty oraz Nazwa usługi (procedury)
PD-01 Podatek rolny od osób fizycznych»
PD-02 Podatek rolny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej»
PD-03 Podatek leśny od osób fizycznych»
PD-04 Podatek leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej»
PD-05 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych»
PD-06 Podatek od nieruchomości od osób prawnych»
PD-07 Podatek od środków transportowych»
PD-08 Ulgi podatkowe uznania administracyjnego»
PD-09 Opłata targowa»
PD-10 Zaświadczenia w sprawach podatkowych»
PD-11 Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych»
PD-12 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych»
PD-13 Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych»
PD-14 Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową»
PD-15 Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy»
 
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (GGR)
Numer karty oraz Nazwa usługi (procedury)
GGR-01 Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych» 
GGR-02 Dzierżawa gruntów»
GGR-03 Nadawanie numeru porządkowego dla budynku»
GGR-04 Podziały nieruchomości»
GGR-05 Udzielenie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej»
GGR-06 Rozgraniczenie nieruchomości»
GGR-07 Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych»
GGR-09 Sprzedaż działek budowlanych w drodze przetargu»
GGR-10 Sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych»
GGR-11 Zamiana gruntów»
GGR-15 Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie»
GGR-17 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych»
GGR-18 Decyzja na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną»
GGR-19 Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości»
GGR-19a Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa»
GGR-19b Zgłoszenie wywrotu drzewa lub krzewu»
GGR-20 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach»
GGR-21 Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości»
GGR-23 Wykreślenie hipotek ustanowionych na rzecz Gminy Krapkowice»
GGR-24 Sprzedaż lokalu na rzecz najemcy»
GGR-25 Rejestracja psa»
GGR-26 Wpis oraz zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odpierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości»
GGR-27 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi»
GGR-28 Zezwolenie na przeprowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami»
GGR-29 Wpis do ewidencji zbiorników bezodpływowych»
GGR-30 Wpis do ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków»
GGR-31 Udzielenie bonifikaty z tytułu jednorazowego uiszczenia opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego»
 
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I URBANISTYKI (IU)
Numer karty oraz Nazwa usługi (procedury)
IU-01 Decyzja o zajęciu pasa drogowego»
IU-02 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego»
IU-03 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu»
IU-04 Wstępny projekt podziału»
IU-05 Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice»
IU-06 Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego»
IU-07 Sporządzenie lub zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy»
IU-08 Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy»
IU-09 Decyzja - uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego, urządzenia infrastruktury technicznej lub reklamy»
IU-10 Decyzja - uzgodnienie lokalizacji zjazdu»
 
WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY (OŚ)
Numer karty oraz Nazwa usługi (procedury)
OŚ-01 Pomoc materialna o charakterze socjalnym: stypendia i zasiłki szkolne»
OŚ-02 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego»
OŚ-03 Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych»
OŚ-04 Przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli»
 
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH (SO)
Numer karty oraz Nazwa usługi (procedury)
SO-01 Zameldowanie na pobyt stały»
SO-02 Zameldowanie na pobyt czasowy»
SO-03 Wymeldowanie z pobytu stałego»
SO-04 Wymeldowanie z pobytu czasowego»
SO-05 Wymeldowanie lub zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej»
SO-06 Udostępnianie danych osobowych»
SO-07 Dowody osobiste»
SO-08 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej»
SO-09 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy»
Wzór pełnomocnictwa
 
URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
Numer karty oraz Nazwa usługi (procedury)
USC-01 Wpisanie do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą (transkrypcja)»
USC-02 Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego: odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych osobowych»
USC-03 Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą»
USC-04 Sprostowanie aktu stanu cywilnego»
USC-05 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego»
USC-06 Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej»
USC-07 Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego»
USC-08 Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego»
USC-09 Zawarcie związku małżeńskiego konkordatowego (przed duchownym)»
USC-10 Zgłoszenie urodzenia dziecka»
USC-11 Rejestracja zgonów»
USC-12 Zmiana imion i nazwisk»
 
 

 

Wersja XML