Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Symbol: PD
Naczelnik wydziału: Sonia Dannheisig-Hreczka
 Nr telefonu: 77 44 66 842
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: s.dannheisig-hreczka@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. podatków: Maria Muszelik
 Nr telefonu: 77 44 66 813
 E-mail: m.muszelik@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. podatków: Adelajda Pawelczyk
 Nr telefonu: 77 44 66 814
 E-mail: a.pawelczyk@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. podatków: Jarosław Guś
 Nr telefonu: 77 44 66 846
 E-mail: j.gus@krapkowice.pl
                 
Inspektor ds. podatków: Beata Grelich
 Nr telefonu: 77 44 66 815
 E-mail: b.grelich@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. podatków: Małgorzata Glombica
 Nr telefonu: 77 44 66 845
 E-mail: m.glombica@krapkowice.pl
  
Podinspektor ds. podatków: Robert Knecht
 Nr telefonu: 77 44 66 815
 E-mail: r.knecht@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. podatków: Małgorzata Mandziuk - Rafa
Nr telefonu: 77 44 66 802
E-mail: m.mandziuk-rafa@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. podatków: Dagmara Margiel - Ćwikła
Nr telefonu: 77 44 66 813
 E-mail: d.cwikla@krapkowice.pl
 
Dni i godziny obsługi interesantów:
 • poniedziałek:       7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30 
 • piątek:                7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

Do zakresu działania wydziału należy:

w zakresie podatków i opłat lokalnych:

 1. opracowywanie projektów uchwał o podatkach i opłatach lokalnych,
 2. ustalenie i określenie należności z zakresu podatków lokalnych  tj. wydawanie decyzji i sporządzanie nakazów płatniczych dot. łącznego zobowiązania pieniężnego,
 3. załatwianie spraw dot. zwolnień i ulg podatkowych oraz sporządzanie sprawozdawczości  w tym zakresie,
 4. wydawanie decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania  podatkowe,
 5. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, o nie zaleganiu w podatkach, o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego,
 6. sprawowanie nadzoru podatkowego,
 7. przymusowe ściąganie zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 8. badanie prawidłowości otrzymywanych tytułów wykonawczych  i dopuszczalności egzekucji administracyjnej,
 9. prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i postępowania administracyjnego,
 10. występowanie o wpis hipoteki przymusowej oraz egzekucji  z nieruchomości,
 11. współdziałania z wierzycielami oraz innymi instytucjami celem usprawnienia egzekucji,
 12. organizowanie i przeprowadzanie kontroli podatkowej osób fizycznych  i  prawnych w zakresie  podatków,
 13. wykonywanie kontroli prawidłowości deklaracji podatkowych,
 14. przygotowywanie i przedkładanie koniecznych sprawozdań i wyników  pokontrolnych, ustalanie planów kontroli podatkowych,
 15. wnioskowanie o kierowanie postępowania na drogę karno-skarbową,
 16. księgowanie i rozliczanie wpłat podatków osób fizycznych i prawnych,
 17. nadzór i kontrola nad poborem przez inkasentów opłaty targowej, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i leśnego,
 18. prowadzenie statystyki i sprawozdawczości w zakresie właściwości  wydziału,
 19. udzielanie niezbędnych informacji w ramach posiadanych uprawnień o  podatnikach,
 20. podawanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia – zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f, jest dokonywane dla stanu za rok budżetowy – w terminie do dnia 31 maja roku następnego.

w zakresie ewidencji działalności gospodarczej:

 1. realizacja zadań gminy określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
  a) przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie wniosków o wpis do CEIDG,
  b) udostępnianie danych z zarchiwizowanej gminnej ewidencji działalności gospodarczej,
  c) przekazywanie do CEIDG  informacji w zakresie wydawanych zezwoleń i licencji,
 2. realizacja zadań związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych w tym między innymi:
  a. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  b. cofanie i wydawanie zezwoleń,
  c. współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  d. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży alkoholu,
  e. prowadzenie spraw związanych z opłatami za korzystanie z zezwoleń oraz oświadczeniami o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. realizacja zadań związanych z ustalaniem godzin pracy placówek handlu detalicznego, gastronomicznych i zakładów usługowych,
 4. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem targowisk,
 5. prowadzenie spraw dotyczących oznaczeń taksówek osobowych,
 6. wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, odmowa, wygaszanie i cofanie licencji,
 7. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym.
   

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 1. Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach
 2. Rejestr wymiarowy osób fizycznych
 3. Rejestr wymiarowy podatku leśnego osób prawnych
 4. Rejestr wymiarowy podatku rolnego osób prawnych
 5. Rejestr przypisów i odpisów osób fizycznych
 6. Rejestr przypisów i odpisów podatku leśnego osób prawnych
 7. Rejestr przypisów i odpisów podatku rolnego osób prawnych
 8. Rejestr ulg dotyczących podatku od nieruchomości
 9. Rejestr decyzji uznaniowych
 10. Rejestr ulg ustawowych
 11. Rejestr ulg i zwolnień podatkowych w podatku od środków transportu osób prawnych i fizycznych
 12. Rejestr upomnień osób fizycznych i prawnych podatku od środków transportu
 13. Rejestr tytułów wykonawczych osób fizycznych i prawnych podatku od środków transportu
 14. Rejestry księgowe osób fizycznych i prawnych podatku od środków transportu
 15. Rejestr zwrotów nadpłat osób prawnych podatku od nieruchomości i rolnego
 16. Rejestr upomnień
 17. Rejestr tytułów wykonawczych
 18. Rejestry księgowe osób prawnych podatku od nieruchomości, osób prawnych podatku rolnego i  leśnego, osób fizycznych podatku rolnego i leśnego
 19. Rejestr upomnień osób fizycznych podatku od nieruchomości
 20. Rejestr tytułów wykonawczych osób fizycznych podatku od nieruchomości
 21. Rejestr rozrachowań osób fizycznych podatku od nieruchomości
 22. Ewidencja informacji podatkowych składanych przez osoby fizyczne w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 23. Ewidencja deklaracji rolnych i leśnych osób prawnych
 24. Ewidencja deklaracji środków transportu osób prawnych i fizycznych
 25. Wykazy wierzytelności osób fizycznych i prawnych podatku od środków transportu
 26. Wykazy wierzytelności osób prawnych podatku od nieruchomości i rolnego
 27. Wykaz wierzytelności osób fizycznych podatku od nieruchomości
 28. Rejestry księgowe osób fizycznych podatku od nieruchomości
 29. Rejestr zwrotów nadpłat osób fizycznych podatku od nieruchomości
 30. Ewidencja działalności gospodarczej
 31. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 32. Rejestr wydanych licencji na prowadzenie przewozów osobowych (taxi)
Procedury załatwiania spraw urzędowych:
 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz  wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»
 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Stępniowska, Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2018-02-28

 

Wersja XML