Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Symbol: GGR

Naczelnik wydziału: Alfred Szewczyk
 Nr telefonu: 77 44 66 897
 Nr faksu: 77 44 66 888
 E-mail: a.szewczyk@krapkowice.pl
 
Zastępca naczelnika: Anna Sarnowska
 Nr telefonu: 77 44 66 806
 E-mail: a.sarnowska@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. leśnictwa: Piotr Górecki
 Nr telefonu: 77 44 66 870
 E-mail: p.gorecki@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami: Marek Smandzik
 Nr telefonu: 77 44 66 870
 E-mail: m.smandzik@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. energetyki i ochrony środowiska: Zygmunt Knura
 Nr telefonu: 77 44 66 805
E-mail: z.knura@krapkowice.pl
 
Inspektor ds.gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska: Daniel Kondziela
Nr telefonu: 77 44 66 862
E-mail: d.kondziela@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. ochrony środowiska: Sonia Musioł
Nr telefonu: 77 44 66 895
E-mail: s.musiol@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. ochrony środowiska: Katarzyna Szylar
Nr telefonu: 77 44 66 864
E-mail: k.szylar@krapkowice.pl
 
Dni i godziny obsługi interesantów:
 • poniedziałek:       7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30
 • piątek:                7.30 - 14.00
Zakres działania - zadania:

- w zakresie gospodarki gruntami:

 1. prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
 2. sporządzanie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
 3. prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,
 4. wydzierżawianie, użyczanie, oddawanie w trwały zarząd oraz oddawanie w najem nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
 5. oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 6. wnoszenie nieruchomości jako aport do spółek,
 7. występowanie z wnioskami do Sądu Rejonowego celem regulacji stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,
 8. organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości,
 9. sprzedaż działek niezbędnych dla poprawienia warunków zagospodarowania działek przyległych,
 10. zamiana gruntów,
 11. wykonywanie prawa pierwokupu,
 12. sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
 13. sprzedaż oraz przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 14. aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,
 15. udzielanie bonifikat w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 16. wydawanie zgody na wykreślenie hipotek ustanowionych na rzecz Gminy Krapkowice,
 17. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 18. nadawanie nazw ulic i placów będących drogami publicznymi i dróg wewnętrznych,
 19. ustalanie numerów porządkowych budynków mieszkalnym oraz innym budynkom przeznaczonym do stałego lub czasowego przebywania ludzi,
 20. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,
 21. prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości,
 22. prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości,
 23. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości,
 24. wykonywanie z upoważnienia Burmistrza czynności materialno-technicznych w zakresie sprawowania przez Burmistrza nadzoru właścicielskiego nad spółką z udziałem gminy: ZGKiM Sp. z o.o. w Krapkowicach,
 25. opracowywanie informacji publicznych i innych informacji z zakresu działalności wydziału, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na oficjalnej stronie internetowej lub do publikacji w mediach lokalnych,
 26. zlecanie wycen nieruchomości i opracowań geodezyjno-pranych,
 27. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem służebności przesyłu na nieruchomościach.

w zakresie rolnictwa:

 1. szacowanie strat w rolnictwie powstałych w wyniku klęsk żywiołowych (powodzi, suszy, gradobicia, deszczy nawalnych, wymarznięcia),
 2. spisywanie zeznań świadków w sprawach ustalania pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych i jednostkach uspołecznionych dla celów emerytalnych,
 3. nadzorowanie obowiązków wynikających z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych,
 4. współdziałanie z właściwymi organami oraz instytucjami w zakresie ochrony roślin, ochrony gatunkowej zwierząt oraz doradztwa rolniczego,
 5. prowadzenie statystyki rolnej,
 6. wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego i posiadaniu kwalifikacji rolniczych przy nabywaniu gruntów rolnych,
 7. organizacja dożynek gminnych przy współpracy z pozostałymi wydziałami, jednostkami organizacyjnymi oraz zainteresowanymi sołectwami,

w zakresie ochrony środowiska:

 1. przygotowywanie projektów uchwał dot. gospodarki odpadami komunalnymi oraz ich bieżąca aktualizacja wynikająca ze zmian przepisów prawa,
 2. prowadzenie rejestru działalności regulowanej: dokonywanie wpisów, wykreśleń, przekazywanie sprawozdań Marszałkowi Województwa,
 3. prowadzenie kontroli podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej pod kątem spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku ,
 4. przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzanie ich do programu Wydra,
 5. wzywanie właścicieli nieruchomości do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w razie ich nie złożenia wszczynanie postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi,
 6. weryfikowanie danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem urodzeń dzieci, a także na podstawie danych pochodzących    z ewidencji ludności dot. liczby osób zameldowanych,
 7. prowadzenie postępowań ustalających wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadkach prowadzenia przez właścicieli nieruchomości niewłaściwej segregacji odpadów komunalnych,
 8. zawiadamianie mieszkańców Gminy Krapkowice o zmianie wysokości opłaty
 9. za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany stawki opłaty,
 10. weryfikowanie sprawozdań otrzymywanych od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w przypadku wątpliwości, co do danych w nich zawartych wzywanie do złożenia wyjaśnień lub dokonania ich korekt,
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie naliczania kar za nieterminowe składanie sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne lub nierzetelnych danych zwartych w tych sprawozdaniach,
 12. przyjmowanie reklamacji dot. m.in. nie odebrania odpadów komunalnych czy uszkodzeń pojemników na odpady,
 13. prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i prowadzenie kontroli  wykonywania przez właścicieli i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 14. sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa, 
 15. opracowywanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Krapkowice,
 16. przygotowanie dokumentacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice oraz nadzorowanie realizacji umowy, obejmujące: weryfikację raportów miesięcznych
 17. z ilości  odebranych odpadów komunalnych, tras przejazdów samochodów, zgodnego
 18. z harmonogramem odbioru poszczególnych frakcji odpadów, a w razie wątpliwości,
 19. co do danych w nich zawartych wzywanie do złożenia stosownych wyjaśnień, realizację ważeń kontrolnych pojazdów,
 20. prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu gospodarki odpadami obejmujących: opracowanie ulotek informacyjnych, organizację konkursów ekologicznych, przygotowywanie artykułów do lokalnej prasy,
 21. prowadzenie bieżącej aktualizacji danych zawartych w aplikacji dostępnej dla mieszkańców Gminy Krapkowice dot. gospodarki odpadami komunalnymi,
 22. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 23. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
 24. weryfikowanie sprawozdań otrzymywanych od podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe, a w przypadku wątpliwości, co do danych w nich zawartych wzywanie do złożenia wyjaśnień lub dokonania ich korekt,
 25. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie naliczania kar za nieterminowe przekazywanie sprawozdań przez podmioty opróżniające zbiorniki bezodpływowe lub zawierających nierzetelne dane,
 26. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w zakresie realizacji Programu usuwania azbestu na terenie województwa opolskiego,
 27. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opieki przed bezdomnymi zwierzętami,
 28. realizacja Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt, w tym m.in. zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom zwierząt, nadzór nad pomiotami, którym zlecono opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz nad zwierzętami dzikimi,
 29. prowadzenie rejestru psów,
 30. wydawanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 31. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,
 32. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie i znacząco oddziaływać na środowisko,
 33. przygotowywanie projektów uchwał dot. ochrony powietrza, w tym m.in. Regulaminu przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Krapkowice do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne oraz ich bieżąca aktualizacja wynikająca ze zmian w przepisach prawa,
 34. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowych do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne, obejmujących przygotowanie ogłoszeń informacyjnych, przeprowadzenie naboru wniosków oraz przygotowanie umów dotacyjnych,
 35. kontrola podmiotów, którym zostały udzielone dotacje celowe pod kątem prawidłowości ich realizacji,
 36. przygotowywanie sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza,współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w zakresie Programu ograniczenia niskiej emisji,
 37. ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
 38. wydawanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów,
 39. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew i krzewów,
 40. ustalanie potrzeb w zakresie konserwacji rowów komunalnych i ich utrzymanie,
 41. realizacja potrzeb w zakresie budowli i urządzeń przeciwpowodziowych związanych z rowami komunalnymi
 42. koordynacja spraw związanych z łowiectwem na terenie obwodów łowieckich położonych w obrębie gminy Krapkowice,
 43. gospodarowanie lasami komunalnymi,
 44. przedstawianie propozycji do rocznego planu współpracy gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych,
 45. nadzór nad realizacją zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, wybranych w drodze konkursu, w tym: opiniowanie zadań, przeprowadzanie kontroli realizacji umów.

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 1. Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości
 2. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów
 3. Ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste
 4. Ewidencja umów dzierżawnych
 5. Wykaz danych  o środowisku i jego ochronie
 6. Ewidencja umów na odbieranie odpadów komunalnych
 7. Ewidencja zbiorników bezodpływowych
 8. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków
 9. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krapkowice
Procedury załatwiania spraw urzędowych:
 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»
 


 

Wersja XML