Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Spraw Obywatelskich

Symbol: SO
Naczelnik Wydziału: Franciszek Glombica
Nr faksu: 77 44 66 851
E-mail: f.glombica@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: Michaela Jersch
Nr telefonu:77 44 66 865
E-mail: m.jersch@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych: Anna Nowak
Nr telefonu:77 44 66 809
E-mail: a.nowak@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności: Joanna Marcinek
Nr telefonu: 77 44 66 871
E-mail: j.marcinek@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności: Andrzej Nohl
Nr telefonu: 77 44 66 807
E-mail: a.nohl@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności: Anna Wojtala
Nr telefonu: 77 44 66 807
E-mail: a.wojtala@krapkowice.pl
 
Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności: Arkadiusz Jazłowiecki
Nr telefonu: 77 44 66 863
Nr faksu: 77 44 66 848
E-mail: a.jazlowiecki@krapkowice.pl
 
Dni i godziny obsługi interesantów:
 • poniedziałek:       7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek: 7.30 - 15.30 
 • piątek:                7.30 - 14.00
Zakres działania - zadania:

 Do zakresu działania wydziału należy:

w zakresie spraw obywatelskich:
1 )prowadzenie spraw meldunkowych,
2) prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej mieszkańców,  nadawanie numerów ewidencyjnych  PESEL,
3) prowadzenie rejestrów wyborców, sporządzanie spisów
wyborców oraz innych wykazów wymaganych ustawami,
4) przygotowywanie dokumentacji i wydawanie dowodów tożsamości,
5) świadczenie usług z dokumentów ewidencyjnych i dowodów  tożsamości - określonych przepisami prawa,
6) prowadzenie Lokalnego Banku Danych Ewidencji Ludności,
7) prowadzenie kartoteki terytorialnej, alfabetycznej oraz pobytu czasowego ewidencji ludności,
8) opracowywanie i przesyłanie sprawozdań, informacji i danych osobowych zgodnie z prawnymi  wymogami w tym zakresie,
9) zabezpieczenie przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych w wydziale oraz innych  wydziałach Urzędu, 
10) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
11) prowadzenie rejestru dowodów unieważnionych,
12) prowadzenie bazy systemu Obsługi Obywatela,
13) udzielanie odpowiedzi na Wnioski o Udostępnienie Danych Osobowych,
14) prowadzenie rejestru oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy i spraw z tym związanych,
15) wykonywanie zadań gminy w zakresie finansowania ochotniczych straży pożarnych i nadzorowanie ich działalności w ramach systemu kontroli zarządczej,
16) przedstawianie propozycji do rocznego planu współpracy gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych,
17) nadzór nad realizacją zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, wybranych w drodze konkursu, w tym: opiniowanie zadań, przeprowadzanie kontroli realizacji umów,
18) przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie spraw dot. zgromadzeń publicznych,
19) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na organizowane imprezy masowe oraz zbiórki publiczne,
20) prowadzenie rejestru oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy i spraw z tym związanych.

w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw wojskowych:
1) opracowanie, aktualizacja i realizacja gminnego planu zarządzania kryzysowego,
2) opracowywanie procedur reagowania kryzysowego,
3) ustalanie potrzeb w zakresie budowli i urządzeń przeciwpowodziowych związanych z rowami komunalnymi i przekazywanie ich do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, celem zabezpieczenia środków w budżecie na ich realizację,
4) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i koordynacja działań w przypadku klęsk żywiołowych,
5) współdziałanie w zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska spowodowanych działaniem sił  przyrody lub awarii obiektów i urządzeń technicznych,
6) współpraca ze Strażą Miejską w zakresie ładu i porządku w gminie,
7) opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej gminy,
8) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania,
9) opracowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej,
10) planowanie, organizowanie i kierowanie przebiegiem ewakuacji ludności,
11) planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki oraz zapewnienie im właściwych warunków przechowywania i konserwacji,
12) nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zadań z zakresu obrony cywilnej przez zakłady i instytucje   terenu Gminy Krapkowice,
13) planowanie i realizacja wydatków budżetu gminy na cele obrony cywilnej,
14) realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz sił zbrojnych,
15) organizowanie doręczenia dokumentów w trybie akcji kurierskiej,
16) wykonywanie zadań obronnych oraz ich koordynowanie w urzędzie Miasta i Gminy oraz jednostkach organizacyjnych,
17) organizacja szkoleń w zakresie obronności,
18) udział w przygotowaniu i prowadzeniu kwalifikacji wojskowej:
a) sporządzanie list stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej.
b) wzywanie osób do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską,
c) prowadzenie i aktualizacja wykazu osób uchylających się od ustawowego obowiązku wojskowego,
d) występowanie do organów Policji o przymusowe doprowadzenie osób przed Powiatową Komisję Lekarską  na wniosek jej przewodniczącego
19) przygotowanie i prowadzenie rejestracji osób dla potrzeb kwalifikacji wojskowej,
20) opracowywanie informacji publicznych i innych z zakresu działalności wydziału, przeznaczonych do zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz oficjalne stronie internetowej lub publikacji w mediach lokalnych,
21) przedstawianie propozycji do rocznego planu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań publicznych,
22) nadzór nad realizacją zadań publicznych z zakresu zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska, wybranych w drodze konkursu, w tym: opiniowanie zadań, przeprowadzanie kontroli realizacji umów.

Do zakresu działania Pełnomocnika ds. informacji niejawnych należy:
Realizacja  ustawy o  ochronie  informacji  niejawnych  w tym:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
2) zapewnienie  ochrony  systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
3) prowadzenie kancelarii
4) kontrola  ochrony  informacji  niejawnych  oraz  przestrzegania  przepisów  o ochronie  tych informacji,
5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
6) opracowywanie  planu  ochrony  informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w rozdziale 8 wyżej cytowanej ustawy.

 

Wykaz prowadzonych rejestrów publicznych i archiwów:

 1. Rejestr mieszkańców
 2. Rejestr wyborców
 3. Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych
 4. Rejestr przedpoborowych i poborowych
Procedury załatwiania spraw urzędowych:
 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»
 


 

 

Wersja XML