Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2015

„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Sądowa 11/2,  działka nr 212/1 z mapy 8, obręb Krapkowice." [Zarządzenie nr 282/2015]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-12-15
Data udostępnienia: 2015-12-15 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:

- działka nr 266/12 z m. 1, obręb Dąbrówka Górna [Zarządzenie nr 274/2015],

- działka nr 866/2 z m. 3, obręb Żywocice,

- działki nr 38, 39 z m. 2, obręb Krapkowice, działka nr 8/1 z m. 6, obręb Krapkowice, działka nr 1158/2 z m. 8, obręb Krapkowice, działka nr 54/9 z m. 11, obręb Krapkowice, działki nr 54, 69, 236/3, 342/2 z m. 14, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 272/2015].

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-12-08
Data udostępnienia: 2015-12-08

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na
 

 1. sprzedaż działki Nr 26/1 z mapy 3 o pow. 0,3182 ha, obręb Krapkowice, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00016257/9 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod inwestycje

      Cena wywoławcza -  115.200,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 1. sprzedaż działki Nr 26/8 z mapy 3 o pow. 0,4818 ha, obręb Krapkowice, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00016257/9 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod inwestycje.

Cena wywoławcza 174.400,00 zł

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 15 stycznia 2016 roku (piątek) o godz. 9°° w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro).

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 11 stycznia 2016 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku  uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od  rozstrzygnięcia. Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 21, II piętro, pok. 35, telefon 077/44 66 870, 44 66 897.

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-12-08
Data udostępnienia: 2015-12-08

 

 

                                                                                    

                  
                                                           

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:

- przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Kilińskiego 7/7,  działka nr 10/38 z mapy 12, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 267/2015],

- przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców - lokale mieszkalne ul. Rybacka 17,  działka nr 263 z mapy 8, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 266/2015],

- przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Głęboka 6/3,  działka nr 1158/1 z mapy 8, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 268/2015]."

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-12-01
Data udostępnienia: 2015-12-01

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 782 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na


sprzedaż nieruchomości zabudowanej  budynkiem w stanie surowym otwartym, podpiwniczonym  o powierzchni użytkowej 899,22 m2   i budynkiem gospodarczym w stanie surowym  otwartym o powierzchni użytkowej  191,68 m2  położonej w Kórnicy przy ul. XXX lecia 20-22, oznaczonej nr  działki 1355/1 z mapy 6 o powierzchni 0,3403 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej OP1S/00051096/9, stanowiącej własność Gminy Krapkowice, wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

Cena wywoławcza - 160.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 2015 roku (piątek) o godz. 9ºº w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro).

W a d i u m w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na 3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 14 grudnia 2015 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku  uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od  rozstrzygnięcia. Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej. W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 21, II piętro, pok. 35, telefon 077/44 66 870, 44 66 897.

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-11-17
Data udostępnienia: 2015-11-17

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu - działka nr 488/1 z mapy 1, obręb Żywocice [Zarządzenie nr 253/2015].

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-11-10
Data udostępnienia: 2015-11-10

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:

- niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działki nr 26/1 i 26/8 z mapy 3, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 241/2015]

- niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej - działki nr 14/1, 15/1 i 16/5   z mapy 7, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 242/2015],

- niezabudowanej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka nr 94   z mapy 7, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 243/2015].

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-10-20
Data udostępnienia: 2015-10-20

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:
- zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemców - lokale mieszkalne ul. Pstrowskiego  16, udział w działce nr 97  z mapy 7, obręb Krapkowice
- niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat - działki nr: 95/4, 95/5, 97/11, 97/12, 101/2, 103/5, 103/7, 103/9, 106/2, 109/2, 109/4, 112, 135/2  z mapy 5, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 223/2015, Zarządzenie nr 224/2015].

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-09-29
Data udostępnienia: 2015-09-29

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490)

BURMISTRZ  KRAPKOWIC

ogłasza I przetarg  ustny ograniczony na:

sprzedaż nieruchomości składającej się z działki 18/1 z mapy 16 o powierzchni 0,1896 ha zabudowanej dwupiętrowym budynkiem hotelowo-sanitarnym (były hotel sportowy z szatniami KS „UNIA” Krapkowice) częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 681,03 m², położonej w Krapkowicach przy ul. Sportowej, zapisanej w Księdze Wieczystej nr OP1S/00034091/9, wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

Dla terenu Krapkowic, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wyżej wymieniona nieruchomość znajduje się na pograniczu dwóch funkcji oznaczonych symbolami ZB/MN, który oznacza tereny zabudowane do dalszego zachowania, tereny zabudowy o przewadze funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności oraz PZB/US jako tereny przeznaczone pod zabudowę usług sportu, rekreacji i turystyki.

Załącznik:

Ogłoszenie o przetargu

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-09-22
Data udostępnienia: 2015-09-22

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38   i art.  40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014 r. poz. 518  ze zmianami) oraz  § 3 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 roku  w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

BURMISTRZ  KRAPKOWIC

ogłasza I przetarg  ustny ograniczony na:

 1. sprzedaż działki Nr 100/3 z mapy 13 o pow.  0,0045 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Piastowskiej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00062058/1. Nieruchomość w Dziale III KW obciążona jest służebnością przewodów wysokiego napięcia, służebnością gruntową korzystania z torów kolejowych przez działkę nr 30/2 z mapy 3 poprzez korzystanie z urządzeń poprzez, które  przesyłana  jest energia cieplna, elektryczna, woda lub ścieki oraz korzystania  z torów kolejowych i innych urządzeń oraz roszczeniem o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży na warunkach określonychw akcie not. z 26.08.2011 r. rep A 4806/2011 przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczy działki 30/17 z mapy 3 obręb Krapkowice. Brak innych obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu zagospodarowania  i warunków zabudowy może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Działka przeznaczona jest na powiększenie działek przyległych;
 2. sprzedaż działki Nr 66/2 z mapy 13 o pow.  0,0150 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Piastowskiej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00030597/8. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Działka przeznaczona jest na powiększenie działek przyległych;
 3. sprzedaż działki Nr 68/2 z mapy 13 o pow.  0,0140 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Piastowskiej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00030597/8. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu zagospodarowania  i warunków zabudowy może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Działka przeznaczona jest na powiększenie działek przyległych;

  Załącznik:
  Ogłoszenie  o przetargu
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-09-22
Data udostępnienia: 2015-09-22

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:
- działka 260/31  z mapy 1 obręb Dąbrówka Górna [Zarządzenie nr 198/2015]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-09-01
Data udostępnienia: 2015-09-01

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na


sprzedaż nieruchomości zabudowanej  budynkiem w stanie surowym otwartym, podpiwniczonym  o powierzchni użytkowej 899,22 m2   i budynkiem gospodarczym w stanie surowym  otwartym o powierzchni użytkowej  191,68 m2  położonej w Kórnicy przy ul. XXX lecia 20-22, oznaczonej nr  działki 1355/1 z mapy 6 o powierzchni 0,3403 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej OP1S/00051096/9, stanowiącej własność Gminy Krapkowice, wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich [ogłoszenie o przetargu]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-08-18
Data udostępnienia: 2015-08-18

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na
 

 1. sprzedaż działki Nr 2/43 z mapy 11 o pow. 0,1183 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Odrowążów, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00060709/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 2. sprzedaż działki Nr 2/44 z mapy 11 o pow. 0,1159 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Odrowążów, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00060709/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną [ogłoszenie o przetargu]
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-08-18
Data udostępnienia: 2015-08-18

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na
 

 1. sprzedaż działki Nr 247/4 z mapy 14 o pow. 0,3289 ha, obręb Krapkowice, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00050729/9 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod inwestycje.
 2. sprzedaż działki Nr 248/4 z mapy 14 o pow. 0,3403 ha, obręb Krapkowice, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00019335/1 – przeznaczonej pod inwestycje.  Nieruchomość obciążona hipotekami [ogłoszenie o przetargu]
   
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-08-18
Data udostępnienia: 2015-08-18

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy:

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-08-11
Data udostępnienia: 2015-08-11

 

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-08-04
Data udostępnienia: 2015-08-04

 

 

 Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działki nr 18/1  z mapy 16, ul. Sportowa, Krapkowice [Zarządzenie nr 175/2015]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-07-28
Data udostępnienia: 2015-07-28

 

 

 Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:

- część działki 1 z mapy 1 obręb Krapkowice,

- część działki  7 z mapy 1 obręb Krapkowice,

- część działki 51/31 z mapy 3 obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 164/2015, Zarządzenie nr 166/2015]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-07-07
Data udostępnienia: 2015-07-07

 

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działki nr 18/1 i 18/2  z mapy 16, ul. Sportowa, Krapkowice [Zarządzenie nr 167/2015]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-07-07
Data udostępnienia: 2015-07-07

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt.  1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014 r. poz. 518  ze zmianami), § 3 i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108  ze zmianami) BURMISTRZ  KRAPKOWIC ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na:oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Krapkowice - Żywocice,  dz. 495/7, z mapy 2, Nr księgi wieczystej: OP1S/00062181/2
[ogłoszenie o przetargu»]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-06-30
Data udostępnienia: 2015-06-30

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-06-30
Data udostępnienia: 2015-06-30

 

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:
- działka 126  z mapy 14 obręb Krapkowice.[Zarządzenie 155/2015]

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-06-23
Data udostępnienia: 2015-06-23

 

 

 

 

 


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:
- działki: 79, 82, 86, 93, 97, 100  z mapy 14 obręb Krapkowice,
- część działki  46/9 z mapy 3 obręb Krapkowice,
- część działki 418/7 z mapy 8 obręb Krapkowice,
- część działki 495/8 z mapy 2 obręb Żywocice [Zarządzenie nr 146/2015]
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-06-16
Data udostępnienia: 2015-06-16

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży na rzecz  najemcy:  lokal mieszkalny przy ul. Pułaskiego 6A/8, działka 68/1 z mapy 8, obręb Krapkowice [Zarządzenie 145/2015]
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-06-09
Data udostępnienia: 2015-06-09

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

        Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014  roku, poz. 1490)
BURMISTRZ KRAPKOWIC ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego [ogłoszenie o przetargu]

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-05-26
Data udostępnienia: 2015-05-26

 

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: działka 246/3 z mapy 8, obręb Krapkowice. [Zarządzenie 139/2015]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-05-26
Data udostępnienia: 2015-05-26

 

 

 

 


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:
- część działki 1 z mapy 1 obręb Krapkowice,
- część działki  7 z mapy 1 obręb Krapkowice,
- część działki 9/1 z mapy 9 obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 133/2015 oraz Zarządzenie 135/2015]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-05-13
Data udostępnienia: 2015-05-13

 

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:
- część działki 304 z mapy 8 obręb Krapkowice,
- część działki  550 z mapy 5 obręb Ściborowice,
- część działki 557 z mapy 5 obręb Ściborowice [Zarządzenie nr 123/2015 oraz Zarządzenie 125/2015]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-04-23
Data udostępnienia: 2015-04-23

 

 

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:

- część działki 94/2 z mapy 10 obręb Krapkowice [Zarządzenie 121/2015]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-04-15
Data udostępnienia: 2015-04-15

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt.  1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014 r. poz. 518  ze zmianami), § 3 i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108  ze zmianami) BURMISTRZ  KRAPKOWIC ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na: oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Krapkowice [ogłoszenie o przetargu»]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-04-01
Data udostępnienia: 2015-04-01

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: udział w działce 129 z mapy 8, obręb Krapkowice, lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Sienkiewicza 6 [Zarządzenie 110/2015]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-03-26
Data udostępnienia: 2015-03-26

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:
- część działki 343 z mapy 8 obręb Krapkowice,
- część działki 177/11 z mapy 8 obręb Krapkowice,
- część działki 6/44 z mapy 12 obręb Krapkowice
[Zarządzenie 106/2015]

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-03-18
Data udostępnienia: 2015-03-18

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:
- część działki 246/3 z mapy 8 obręb Krapkowice. [Zarządzenie 103/2015]

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-03-10
Data udostępnienia: 2015-03-10

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości:
- wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy: udział w działce 432/10 z mapy 13, obręb Krapkowice, lokale mieszkalne przy ul. Wiejskiej 1. [Zarządzenie 92/2015]

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-03-10
Data udostępnienia: 2015-03-10

 

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości:
- wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy: udział w działce 307 z mapy 8, obręb Krapkowice, lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Rynek 16, [Zarządzenie 99/2015]
- wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej: działka 208/39 z mapy 1, obręb Rogów Opolski [Zarządzenie 98/2015].

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-03-06
Data udostępnienia: 2015-03-06

 

 

 

 


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do   3 lat:
- część działki 68/3 z mapy 3 obręb Krapkowice. [Zarządzenie nr 95/2015]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-03-04
Data udostępnienia: 2015-03-04

 

 

 

 

     Na podstawie art. 38 i 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst w Dz. U. z 2014 roku poz. 518 tekst jednolity ze zmianami) oraz § 3 pkt. 1, § 25-29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 tekst jednolity) Burmistrz Krapkowic

                                                       ogłasza rokowania na sprzedaż 

działki Nr 206/3 z mapy 2 o pow. 0,0639 ha, obręb Steblów, położonej przy ul. Wiejskiej, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00017352/2 wolnej od obciążeń – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przez działkę przebiega przyłącz napowietrzny 0,4 kV sieci elektroenergetycznej zasilający budynek położony na działce sąsiedniej [ogłoszenie]

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-02-18
Data udostępnienia: 2015-02-18

 

 


 

 

 

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:
- działki 722/9 z mapy 13, 179/5 z mapy 5, część działki 265/4 z mapy 5 obręb Krapkowice,
- działki 1090/1, 1090/2 z mapy 4 obręb Kórnica,
- działka 177 z mapy 4 obręb Steblów.” [Zarządzenie Nr 76/2015]

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-02-18
Data udostępnienia: 2015-02-18

 

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt.  1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014 r. poz. 518  ze zmianami), § 3 i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września  2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr  207 poz. 2108  ze zmianami) BURMISTRZ  KRAPKOWIC ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na:oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Krapkowice [ogłoszenie o przetargu»]

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2015-02-17
Data udostępnienia: 2015-02-17

 

 


 

 

 
Wersja XML