Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia konkursów ofert 2007

OTWARTY KONKURS OFERT 2007

Nr konkursu: 1/2007
Nazwa zadania: Pomoc społeczna
Formy realizacji zadania:

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach.

Termin składania ofert:

upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj. 18.12.2006r.

Uwagi:

Treść ogłoszenia

 

Nr konkursu: 2/2007
Nazwa zadania: Wspieranie inicjatyw kulturalnych związanych z popularyzowaniem tradycji regionu
Formy realizacji zadania:

-    wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych,

-    propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających kształtowaniu się tożsamości lokalnej,

-    promowanie twórczości ludowej,

-    wspieranie wartościowych programów edukacji kulturalnej,

-    wspieranie realizacji przedsięwzięć i programów edukacyjnych, dotyczących wszystkich dziedzin działalności kulturalnej

- promowanie tradycji regionalnych w kraju i poza granicami kraju.

Termin składania ofert:

upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj. 01.03.2007r.

Uwagi:

Treść ogłoszenia

 

Nr konkursu: 3/2007
Nazwa zadania: Zapewnienie wsparcia osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym
Formy realizacji zadania:

-   organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób

   z zaburzeniami psychicznymi

-   działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym – zwiększenie społecznego zrozumienia i akceptacji osób niepełnosprawnych,

-   aktywizacji środowisk emerytów i rencistów,

- organizowania opieki nad emerytami, rencistami oraz innych form opieki społecznej

Termin składania ofert:

upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj. 01.03.2007r.

Uwagi:

Treść ogłoszenia

 

Nr konkursu: 4/2007
Nazwa zadania: Wspierania organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży połączonej z działalnością wychowawczą
Formy realizacji zadania:

- organizacja wypoczynku letniego w formie  obozu

Termin składania ofert:

upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj. 01.03.2007r.

Uwagi:

Treść ogłoszenia

 

Nr konkursu: 5/2007
Nazwa zadania: Wspieranie współpracy i aktywizacji społeczności lokalnej miast partnerskich
Formy realizacji zadania:

-    promocji regionów

-    uczestnictwa w regionalnych targach promujących przedsiębiorców i twórców ludowych

-    poznawanie kultury i tradycji regionów

-    uczestnictwo w regionalnych imprezach sportowych i kulturalnych,

- organizacyjne i techniczne wsparcie prowadzonych obozów językowych i innych form wypoczynku dla młodzieży miast partnerskich

Termin składania ofert:

upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj. 01.03.2007r.

Uwagi:

Treść ogłoszeniaNr konkursu: 6/2007
Nazwa zadania: Wspieranie organizacji szkoleń i udzielanie pomocy finansowej nauczycielom na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
Formy realizacji zadania:

-   doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Krapkowice REL – Rozwój Edukacji Lokalnej,

- podniesienia poziomu oświaty oraz zwiększenie dostępności do nowatorskich programów nauczania

Termin składania ofert:

upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj. 01.03.2007r.

Uwagi:

Treść ogłoszenia

 

Nr konkursu: 7/2007
Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Formy realizacji zadania:

-    promocja rekreacji, kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

-    organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Krapkowic

-    upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim

-    podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży drogą systematycznej pracy szkoleniowo – wychowawczej

- rozwój sportu kwalifikowanego, realizowanego przez stowarzyszenia kultury fizycznej

Termin składania ofert:

upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj. 01.03.2007r.

Uwagi:

Treść ogłoszenia

 


Nr konkursu: 8/2007
Nazwa zadania: Współpraca i wymiana międzynarodowa młodzieży z miast partnerskich
Formy realizacji zadania: - organizacja wypoczynku letniego w formach pozaszkolnych
Termin składania ofert:

upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj. 01.03.2007r.

Uwagi:

Treść ogłoszenia

  

Nr konkursu: 9/2007
Nazwa zadania: Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.
Formy realizacji zadania:

- podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży drogą systematycznej pracy szkoleniowo - wychowawczej w zakresie szkolenia w piłce nożnej

Termin składania ofert:

upływa 30 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj. 04.10.2007r.

Uwagi:  Treść ogłoszenia

 

Wyniki konkursów zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń UMiG oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od zakończenia postępowania konkursowego.

 

 

Wersja XML