Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na 2012 rok

 

OTWARTE KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ W 2012 ROKU ZADAŃ  PUBLICZNYCH GMINY KRAPKOWICE

Burmistrz Krapkowic ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie:

           PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert

           PDFogłoszenie o otwartym konkursie ofert

         PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert

            PDFogłoszenie o otwartym konkursie ofert

           PDFogłoszenie o otwartym konkursie ofert

          PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert

           PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert

            PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert

          PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert

          PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert

Termin składania ofert upływa dnia 28 lutego 2012 roku o godz. 15.30.

    Załączniki:

   DOCwzór oferty

   DOCwzór sprawozdania

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2012 roku w zakresie:
1.       pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2.       działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
3.       działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
4.       działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5.       nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6.       wypoczynku dzieci i młodzieży,
7.       wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
8.       ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
9.       działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
10.   turystyka i krajoznawstwo.
Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na dołączonym formularzu zgłoszeniowym , w terminie do 27 lutego 2012 r. do godz. 17.00 (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowej” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.  Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie.
 

 DOCFormularz zgłoszeniowy

PDFOgłoszenie Burmistrza Krapkowic o naborze czlonków do Komisji Konkursowych

Podmiot udostępnijący:
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystyna Bober
Data wytworzenia: 2012-02-08
Data udostępnienia: 2012-02-08
OTWARTY KOKURS PROJEKTÓW NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE NA 2012 r.

PDFZarządzenie NR 184/2011 z 13 grudnia 2011 r.

Termin składania projektów upływa dnia 05 stycznia 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI:

PDFOgłoszenie o konkursie

PDFSzczegółowe warunki konkursu

PDFwzór umowy

DOCwzór wniosku

DOCwzór sprawozdania

PDFinstrukcja wypełaniania wniosku

PDFinstrukcja wypełniania sprawozdania

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krystyna Bober
Data wytworzenia: 2011-12-15
Data udostępnienia: 2011-12-15
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ:

 

[Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych] Burmistrz Krapkowic ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Krapkowice w zakresie pomocy społecznej: „Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie 01.01.2012 do 31.12.2012”

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Stępniowska
Data wytworzenia: 2011-12-01
Data udostępnienia: 2011-12-02


[Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert]
Burmistrz Krapkowic powołał Komisję Konkursową oraz zatwierdził regulamin pracy Komisji na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Krapkowice w zakresie pomocy społecznej: „Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012”.

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Stępniowska
Data wytworzenia: 2011-12-01
Data udostępnienia: 2011-12-02

[Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert] Burmistrz Krapkowic ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadań publicznych w gminie Krapkowice w zakresie pomocy społecznej: „Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług na terenie gminy Krapkowice (wioski) w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie 01.01.2012 do 31.12.2012”

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Beata Stępniowska
Data wytworzenia: 2011-11-14
Data udostępnienia: 2011-11-14

 

 

 

Wersja XML