Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Analizy i sprawozdania z zakresu ochrony środowiska 2014 - 2020

Obowiązek sporządzenia rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, wynika z art. 9tb. ust. 1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.). W myśl przywołanego przepisu wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza niniejszą analizę w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. Dokument ten podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.  Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 9q ust. 1 w/w ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w terminie do 31 marca każdego roku przekazuje marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2020 rok (skan z odręcznym podpisem).pdf
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2020 rok (wersja dostępna).pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2019 rok (skan z odręcznym podpisem).pdf
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2019 rok (wersja dostępna).pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2018 rok.pdf
PDFSprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok.pdf

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2017 rok .pdf
PDFSprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 rok.pdf

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krapkowic za 2016 r.pdf

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2015 rok.pdf

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice za 2014 rok.pdf

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok

 

 
Wersja XML