Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XIV sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2016

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515 .)

zwołuję na dzień 25 luty 2016 r. ( czwartek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury,
ul. Prudnicka 7 XIV Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach


z porządkiem obrad:
1. Otwarcie XIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym od 30.12.2015 r. do 25.02.2016 r.
3.Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.14 porządku obrad.
4. Informacja nt. realizacji programów gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Przeciwdziałania Narkomanii; Wspierania Rodziny.
5.Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016- (projekt uchwały nr 1 z dnia 25.01.2016r. ).
6. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 (projekt uchwały nr 2 z dnia 25.01.2016 r.).
7. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2016 (projekt uchwały nr 3 z dnia 25.01.2016 r.).
8. Zatwierdzenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 (projekt uchwały nr 4 z dnia 25.01.2016 r.).
9. Zatwierdzenie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych (projekt uchwały nr 5 z dnia 25.01.2016 r.).
10. Przyjęcie Programu działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2016 rok.
11. Informacja nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. Gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
12. Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
13.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zgłoszenia Sołectwa Steblów do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim (projekt uchwały nr 6 z dnia 28.01.2016 r.);
b) zmiany uchwały nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej z 18.06.2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały nr 7 z dnia 26.01.2016 r.);
c) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezod - pływowych i transportu nieczystości ciekłych (projekt uchwały nr 8 z dnia 26.01.2016 r.);
d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016 „ (projekt uchwały nr 9 z dnia 26.01.2016 r.);
e) określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne (projekt uchwały nr 10 z dnia 25.01.2016 r.);
f) wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice (projekt uchwały nr 11 z dnia 31.12.2015 r.);
g) przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach” (projekt uchwały nr 12 z dnia 11.02.2016 r.);
h) przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2016 (projekt uchwały nr 13 z dnia 08.02.2016 r.);
i) zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok (projekt uchwały nr 14 z dnia 09.02.2016 r.);
j) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały nr 15 z dnia 09.02.2016 r.);
k) wyrażenia woli zawarcia umowy o doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały nr 16 z dnia 09.02.2016 r.);
l) zmiany uchwały nr VI/80/2011 Rady Miejskiej z dnia 15.06.2011 r. w sprawie wysokości
i zasad dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Krapkowice (projekt uchwały nr 17 z dnia 09.02.2016r.);
m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce (projekt uchwały nr 18 z dnia 09.02.2016 r.);
n) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Limanowskiego w Krapkowicach (projekt uchwały nr 19 z dnia 09.02.2016 r.);
o) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice (projekt uchwały z dnia 11.02.2016 r.).
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie XIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Załączniki:

PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.pdf
PDFProjekt uchwały nr 4- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy na lata 2016-2025.pdf
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 w GK.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6- w spr zgłoszenia sołectwa Steblów do programu Odnowy Wsi.pdf
PDFprojekt uchwały nr 7 - w spr.zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porzadku.pdf
PDFprojekt uchwały nr 8 - w spr.okreslenia górnych stawek- odpady komunalne.pdf
PDFprojekt uchwały nr 9 - w spr.przyjęcia Programu opieki nad zwiręami bezdomnymi.pdf
PDFprojekt uchwały nr 10 - w spr.dotacji celowych na wymianę węglowych źródeł ogrzewania.pdf
PDFProjekt uchwały nr 11- w spr. zgody na obciążenie słuzebnością przesyłu nieuchomości.pdf
PDFProjekt uchwały nr 12- w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów Pani B.Szydło.pdf
PDFprojekt uchwały nr 13- w spr. przekazania środków finansowych Policji na 2016.pdf
PDFprojekt uchwały Nr 14- w spr. zmiany budżetu na 2016rok.pdf
PDFprojekt uchwały Nr 15 - w spr.zmiany wpf.pdf
PDFProjekt uchwały nr 16- w spr.woli zawarcia umowy o doradztwo metodyczneDoradztwo metodyczne porozumienie.Kopia.pdf
PDFprojekt uchwały nr 17- w spr.zmian w dotacji dla żłobka.pdf
PDFProjekt uchwały nr 18- w spr.uchwalenia m.planu zagosp.przestrzenn.- Gwoździce.pdf
PDFProjekt uchwały nr 19- w spr.przystąpienia do sporządzenia m.planu zagosp.przestrzenn.-ul.Limanowskiego.pdf

Wersja XML