Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia o przetargach - nieruchomości 2017

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości  przeznaczonej do:

- sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Chopina 12/3, działka nr 13/2 z mapy 12, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 810/2017],

- zamiany - działka nr 908/1 z mapy 2, obręb Rogów Opolski [Zarządzenie nr 809/2017],

- sprzedaży na rzecz innego współwłaściciela nieruchomości - udział w lokalu mieszkalnym Osiedle Sady 2D/1 i działkach nr 59/62, 59/63 i 59/64 z mapy 11, obręb Krapkowice. [Zarządzenie nr 808/2017]

 


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny ul. Pułaskiego 6/2, działka nr 68/2 z mapy 8, obręb Krapkowice. [Zarządzenie nr 799/2017]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości:

1. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat działki: nr 134/9, 265/4, 179/5 m. 5, nr 3, 4 m. 7, nr 94/2 m. 10, 722/9 m. 13, obręb Krapkowice, nr 177, m. 1, obręb Steblów, nr 1090/1, 1090/2 m. 4, obręb Kórnica, nr 513/1, m. 5, obręb Ściborowice oraz część działki nr 231/22, m. 14, obręb Krapkowice;  

2. wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy: dz. 177/11,  m. 8, dz. 6/44, m. 12, obręb Krapkowice.
[Zarządzenie nr 794/2017, Zarządzenie nr 796/2017, Zarządzenie nr 797/2017]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 391 z mapy 8, obręb Krapkowice. [Zarządzenie nr 791/2017]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do zamiany - działka nr 44/1 z mapy 8, obręb Krapkowice. [Zarządzenie nr 778/2017]


O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ  KRAPKOWIC

Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.)

ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę na czas nieoznaczony, części o powierzchni 0,2900 ha nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice, położonej w Krapkowicach oznaczonej numerem działki 9/1 z karty mapy 9 o powierzchni 1,2587 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta OP1S/00046017/4, z przeznaczeniem do wykorzystania w ramach działalności gospodarowania odpadami.

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za dzierżawę ww. nieruchomości
wynosi 0,75 zł/m2

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Przetarg  odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice ul. 3 Maja 21
( II budynek, II piętro, mała sala ) w dniu 01 grudnia 2017 roku o godz. 1000.

Wadium w wysokości 500,00 zł. oferent zobowiązany jest wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice lub na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy Krapkowice w terminie do dnia 27 listopada 2017 roku.

Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych po: odwołaniu przetargu; zamknięciu przetargu; unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.

Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice ul. 3 Maja 21 – pokój 16B, telefon  77/  44 66 897,  77/ 44 66 870. [Zarządzenie nr 771/2017]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony:   działki 61/1 i 63/27 oraz część działki nr 60/14 z mapy 16, obręb Krapkowice. [Zarządzenie nr 767/2017]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej -  lokal mieszkalny
ul. Księdza Koziołka 18/4 i udział w działce nr 92/1 z mapy 13, obręb Krapkowice. [Zarządzenie nr 760/2017]


„Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości:

1.   wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat działki: nr 80, m. 2, nr 40/5, 74/6, 73/1, 73/2, 74/2, m. 3, nr 115/2, m. 5, nr 104, 107, 109, 110, 114 m. 6, nr 14/5, 14/6, 16/11, m. 7, nr 206/1 m. 8, nr 66, 117, 305 m. 14, nr 53, m. 16 obręb Krapkowice, nr 208/19, 208/23, 208/25, 208/57, 208/58, m. 1, obręb Rogów Opolski, nr 260/23, 285/4, 286/7, 287/6, 288/4, 289/4, 290/2, 291/2, 293/2, 294/2, 295/2, 308/4, 311/4, 312/4, 316/8, 317/8 m. 1, obręb Dąbrówka Górna.

2.   wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy:
dz. 60/13,  m. 16, obręb Krapkowice.”
Zarządzenie nr 755/2017; Zarządzenie nr 756/2017; Zarządzenie nr 758/2017; Zarządzenie nr 759/2017


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na


sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (po byłym laboratorium Zakładów Papierniczych) o powierzchni użytkowej budynku 895,86 m², piwnic o powierzchni użytkowej 48,16 m² i poddaszem o powierzchni użytkowej 431,12 m² położonej w Krapkowicach przy ul. Opolskiej 100B, oznaczonej nr  działki 125/25 z mapy 3 o powierzchni 0,0941 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej OP1S/00049108/0, stanowiącej własność Gminy Krapkowice. W dziale III KW widnieje zapis „Wzmianka o otwarciu postępowania układowego”. Brak innych obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 41.P, który oznacza obszary przeznaczone pod zabudowę przemysłową, produkcyjno - usługową oraz obiektów infrastruktury technicznej z utrzymaniem funkcji mieszkalnictwa zbiorowego oraz usług administracyjnych, gastronomicznych i handlowych.

Cena wywoławcza - 348.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2017 roku (piątek) o godz. 9:00 w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro). [treść ogłoszenia]


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na

sprzedaż działki Nr 2/44 z mapy 11 o pow. 0,1159 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Odrowążów, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00060709/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

      Cena wywoławcza -  78.300,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 17 listopada 2017 roku (piątek) o godz. 9:30 w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro). [treść ogłoszenia]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: działka 405/2 z k.m. 4, obręb Ściborowice. [Zarządzenie nr 733/2017]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do dokonania darowizny na rzecz Powiatu Krapkowickiego - działka nr 135/3 z mapy 2, obręb Pietna. [ZARZĄDZENIE NR 737/2017]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości  przeznaczonej

- do  sprzedaży w drodze przetargu -  działka nr 2/44 z mapy 11, obręb Krapkowice, [ZARZĄDZENIE NR 722/2017]

- do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej -  działki nr 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5 i 56/6 z mapy 13, obręb Krapkowice, [ZARZĄDZENIE NR 721/2017]

- do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej -  lokal mieszkalny ul. Parkowa 4B/6 i udział w działce nr 277/18 z mapy 5, obręb Krapkowice. [ZARZĄDZENIE NR 723/2017]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: działka 51/12 z k.m. 3, obręb Krapkowice oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony: część działki 9/1, k.m. 9, obręb Krapkowice
[Zarządzenie nr 720/2017] [Zarządzenie nr 718/2017]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy:  części działek nr 550 i 557 z mapy 5, obręb Ściborowice [Zarządzenie nr 714/2017].


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do  sprzedaży w drodze przetargu -  działka nr 125/25 z mapy 3, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 713/2017].


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości  przeznaczonej:

- do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Krasickiego 2A/11 i udział w działce nr 15/14 z mapy 12, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 707/2017],

- do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz KSSE działki nr 208/34 z mapy 1, obręb Rogów Opolski [Zarządzenie nr 706/2017].


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Krasickiego 2D/7 i udział w działce nr 15/14 z mapy 12, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 679/2017].


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: działki 479/1 i 489 z k.m. 3, obręb Steblów, dz. 418/7, 236, 237 k.m. 8, dz. 18/12 z m.km. 12 i dz. 236/4 z k.m. 14, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 673/2017].


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas nieoznaczony:  część działki nr 238 z mapy 1, obręb Rogów Opolski [Zarządzenie nr 663/2017].


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:
-  przeznaczonej do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Kolejowa 4/3 i udział w działce nr 13/1 z mapy 7, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 661/2017],
-  przeznaczonej do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Krasickiego 6/13 i udział w działce nr 15/13 z mapy 12, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 660/2017].


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony:  działki nr 11 z mapy 9, 24/1 z mapy 9 oraz 18/4 z mapy 16, obręb Krapkowice. [Zarządzenie nr 647/2017]


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2174 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na

 1. sprzedaż działki Nr 14/5 z mapy 7 o pow. 0,2400 ha, obręb Krapkowice,  zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00018013/1 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów / zabudowy usługowej.
 2. sprzedaż działki Nr 16/8 o pow. 0,1686 ha i działki Nr 16/10 o pow. 0,3738 ha, obie z mapy 7 obręb Krapkowice, zapisane w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00018013/1 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów / zabudowy usługowej [treść ogłoszenia]

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: działki nr 343 z mapy 8, 304 z mapy 8, 177/11 z mapy 8, 51/11 z mapy 3, 89/4 z mapy 6, 68/3 z mapy 3, obręb Krapkowice oraz działki: nr 264/8 z mapy 1, 265/6 z mapy 1, 266/25 z mapy 1, obręb Dąbrówka Górna. [Zarządzenie nr 631/2017]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Rynek 22-23/1 i udział w działce nr 353/3 z mapy 8, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 628/2017]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony:  działki: 4/4 i 4/13 z mapy 12, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 626/2017]


The content of the announcement in Polish and English is available on www.ksse.com.pl.

Treść ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Spółka Akcyjna w Katowicach

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42

tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766

jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną

ogłasza zaproszenie do przetargu ofertowego mającego na celu:

 

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo własności niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 3,9006 ha stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 266/12 karta mapy 1, obręb Dąbrówka Górna,  położonej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krapkowicach. Nieruchomość ta objęta jest księgą wieczystą nr OP1S/00050256/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Krapkowice, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi OP1S/00050256/2 wolne są od wpisów.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na południe od Autostrady A4 w pobliżu węzła autostradowego „Opole Południe”, na zachód od drogi krajowej nr 45, posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąta, jej teren jest płaski. Sąsiedztwo stanowi teren użytkowany rolniczo oraz pas drogowy Autostrady A4.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXIII/286/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16 stycznia 2017 roku poz. 209) przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem 5P, U, co oznacza teren obiektów produkcyjnych i/lub zabudowy usługowej, a  fragment działki graniczący z pasem drogowym autostrady A4 oznaczony jest symbolem 4Zi, co oznacza teren zieleni urządzonej izolacyjnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.127.000,00 zł (słownie jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 169.050,00 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001) do dnia 18.04.2017 r.  Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do dnia 18.04.2017 r. do godz. 16.00, w siedzibie organizatora przetargu.

Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000,00 zł + 23 %VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 + 23% VAT) płatna na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. [treść ogłoszenia]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości:

-  przeznaczonej do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Parkowa 8C/1 i udział w działce nr 277/16 z mapy 5, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 570/2017],

-  przeznaczonej do  sprzedaży w drodze przetargu - działki nr 14/5, 16/8 i 16/10 z mapy 7, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 571/2017]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat:  część działki nr 28/54 z mapy 7, obręb Krapkowice. [Zarządzenie nr 562/2017]


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2174 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na

 1. sprzedaż działki Nr 46/12 z mapy 3 o pow. 0,2282 ha, obręb Krapkowice,  zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00052635/7 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę usługową/usługi publiczne
 2. sprzedaż działki Nr 47/18 z mapy 3 o pow. 0,0126 ha, obręb Krapkowice, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00032953/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

      Cena wywoławcza -  70.000,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 10 marca 2017 roku (piątek) o godz. 10°° w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro). [treść ogłoszenia]


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2174 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na

sprzedaż działki Nr 851/21 z mapy 13 o pow. 0,0679 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Arki Bożka, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00049199/4 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

      Cena wywoławcza -  43.700,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 10 marca 2017 roku (piątek) o godz. 9°° w małej sali Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (II budynek, II piętro). [treść ogłoszenia]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal mieszkalny ul. Kilińskiego 7/10 i udział w działce nr 10/38 z mapy 12, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 561/2017]


Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do  sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal mieszkalny na Osiedlu 1000 lecia 8B/2 i udział w działce nr 179/8 z mapy 5, obręb Krapkowice [Zarządzenie nr 545/2017]


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na

 1. sprzedaż działki Nr 2/43 z mapy 11 o pow. 0,1183 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Odrowążów, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00060709/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

      Cena wywoławcza -  79.000,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 1. sprzedaż działki Nr 2/44 z mapy 11 o pow. 0,1159 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Odrowążów, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00060709/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną [treść ogłoszenia]

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat: działki 206/4 i 206/5 z mapy 2 obręb Steblów, działki 1060, 964, 970, 990/1 i 990/2 z mapy 8 obręb Steblów, część działki 244/2 z mapy 8, część działki 91/36 z mapy 10, część działki 94/2 z mapy 10, część działki 265/4 z mapy 5 obręb Krapkowice.[Zarządzenie nr 523/2017]


Burmistrz Krapkowic odwołuje podane do publicznej wiadomości  na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek nr 2/43 i 2/44 z mapy 11 obręb Krapkowice. Odwołanie spowodowane jest nieopublikowaniem przez Tygodnik Krapkowicki w dniu 10 stycznia 2017 roku zleconej publikacji.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

         Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zmianami) oraz § 3, § 6 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490)

BURMISTRZ KRAPKOWIC

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na

 1. sprzedaż działki Nr 2/43 z mapy 11 o pow. 0,1183 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Odrowążów, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00060709/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

      Cena wywoławcza -  79.000,00 zł 

Do ceny  osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 1. sprzedaż działki Nr 2/44 z mapy 11 o pow. 0,1159 ha, obręb Krapkowice, położonej przy ul. Odrowążów, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1S/00060709/6 wolnej od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich – przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną [treść ogłoszenia]

Burmistrz Krapkowic informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do  sprzedaży w drodze przetargu - działka nr 266/12 z mapy 1, obręb Dąbrówka Górna [Zarządzenie nr 515/2016]

Wersja XML