Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 595/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-02-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 580/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ...

Na podstawie art. 15 ust.2a, ust.2b, ust.2d, ust.2e, ust.2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXII/260/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 580/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zmienia się treść załączników Nr 1, 2 i 3, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
W Regulaminie komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 595/2017.pdf

PDFZalacznik2 595/2017.pdf

Wersja XML