Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 619/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 08-03-2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci ...

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXII/260/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2017 roku zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży ogłoszonego Zarządzeniem Nr 552/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 19 stycznia 2017 r. 2. Wyboru oferentów dokonano po zapoznaniu się z protokołem zawierającym ocenę ofert i opinię komisji konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 583/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21 lutego 2017 roku (ze zm.).
3. Wyniki otwartego konkursu zawierające wykaz oferentów wybranych do realizacji wymienionego w §1 ust.1 zadania wraz z nazwą zadania publicznego oraz kwotą przyznanej dotacji stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
4. Warunki realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy Gminą Krapkowice, a poszczególnymi podmiotami.

§ 2. Wyznaczam następujące osoby do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych: 1) Sandra Sobota – Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki,
2) Jagoda Lalka – Wydział Budżetowo-Finansowy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na stronie internetowej (www.krapkowice.pl).
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 619/2017.pdf

Wersja XML