Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 644/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-03-2017 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne.

Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Uchwały Nr XXIII/294/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2017 roku oraz Uchwały Nr XII/153/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w Gminie Krapkowice dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina Krapkowice osoby prawne zostaje ustalona zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia na podstawie art. 78b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
2. Do aktualizacji podstawowej kwoty dotacji bierze się pod uwagę plan wydatków bieżących publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice mających siedzibę na terenie wiejskim, z oddziałami ogólnodostępnymi, prowadzącymi naukę języka mniejszości narodowej.
3. W przypadku szkół podstawowych prowadzonych w zespołach szkolno-przedszkolnych koryguje się plan wydatków bieżących w rozdziałach, w których wydatki ujęte są łączne i dotyczą szkoły podstawowej i przedszkola. Wskaźnik procentowy ustala się dla każdego zespołu osobno na podstawie proporcji liczby uczniów szkoły podstawowej do liczby uczniów w szkole podstawowej i w przedszkolu ogółem, ustalonych na podstawie SIO stan na 30.09.2016 roku.
4. Do ustalenia podstawowej kwoty dotacji ujmuje się koszt obsługi finansowej, przy uwzględnieniu wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

Wersja XML