Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 637/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-03-2017 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy;
2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej;
3) informację o stanie mienia gminy przedstawioną w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

 

PDF   Zarządzenie Nr 637/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 24-03-2017 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej .pdf

PDFZalacznik1 637/2017.pdf

PDFZalacznik2 637/2017.pdf

PDFZalacznik3 637/2017.pdf

PDFZalacznik4 637/2017.pdf

PDFZalacznik5 637/2017.pdf

PDFZalacznik6 637/2017.pdf

PDFZalacznik7 637/2017.pdf

PDFZalacznik8 637/2017.pdf

PDFZalacznik9 637/2017.pdf

PDFZalacznik10 637/2017.pdf

PDFZalacznik11 637/2017.pdf

PDFZalacznik12 637/2017.pdf

PDFZalacznik13 637/2017.pdf

PDFZalacznik14 637/2017.pdf

PDFZalacznik15 637/2017.pdf

PDFZalacznik16 637/2017.pdf

PDFZalacznik17 637/2017.pdf

PDFZalacznik18 637/2017.pdf

Wersja XML