Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 694/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia ...

Na podstawie art. 20 ust. 3 w związku z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zarządzam, co następuje:

§ 1. Działając na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach Pani Marleny Kornaś, upoważniam Panią/Pana Małgorzatę Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach - do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, w tym do: 1) przyjmowania wniosków i innych dokumentów w sprawach świadczeń rodzinnych,
2) pozyskiwania w drodze elektronicznej określonych danych niezbędnych w sprawach świadczeń rodzinnych,
3) wydawania zaświadczeń w sprawach świadczeń rodzinnych,
4) poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

§ 2. Upoważnienie nie obejmuje prawa do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień administracyjnych i innych dokumentów w zakresie prowadzonego postępowania administracyjnego. § 3. Poświadczenie, o którym mowa w § 1 pkt 4, obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu. § 4. Upoważnienia udziela się na okres zatrudnienia w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 6. Traci moc zarządzenie nr 531/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach – do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

Wersja XML