Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 695/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani/Pana Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach – do prowadzenia ...

Na podstawie art. 12 ust. 2 w związku z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.), oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zarządzam, co następuje:

§ 1. Działając na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach Pani Marleny Kornaś, upoważniam Panią/Pana Małgorzatę Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach – do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym do: 1) przyjmowania wniosków i innych dokumentów w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2) pozyskiwania w drodze elektronicznej określonych danych niezbędnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
3) wydawania zaświadczeń w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
4) poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.

§ 2. Upoważnienie nie obejmuje wydawania decyzji administracyjnych, postanowień administracyjnych i innych dokumentów w zakresie prowadzonego postępowania administracyjnego. § 3. Poświadczenie, o którym mowa w § 1pkt 4, obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu. § 4. Upoważnienia udziela się na okres zatrudnienia w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 6. Traci moc zarządzenie nr 528/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Szarek - pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach – do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

Wersja XML