Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 697/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Aleksandry Szczygielskiej - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia postępowań oraz ...

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Aleksandrę Szczygielską - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń w sprawie dodatku mieszkaniowego, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem. § 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 nie obejmuje wydawania decyzji administracyjnych, postanowień administracyjnych i innych dokumentów w zakresie prowadzonego postępowania. § 3. Poświadczenie, o którym mowa w § 1, obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu. § 4. Upoważnienia udziela się na okres zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

Wersja XML