Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 700/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-06-2017 w sprawie upoważnienia Pani Anny Spasówka – starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia ...

Na podstawie art. 7 ust. 1a w związku z art. 7 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 180) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Annę Spasówka - starszego specjalistę pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, obsługującego Burmistrza Krapkowic, do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku mieszkaniowego oraz do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów w sprawach dodatku mieszkaniowego, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem, w przypadku nieobecności w pracy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach lub jego zastępcy. § 2. Poświadczenie, o którym mowa w § 1, obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu. § 3. Upoważnienia udziela się na okres zatrudnienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 515/2013 Burmistrza Krapkowic z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach Pani Anny Spasówka do prowadzenia postępowania w sprawach dodatku mieszkaniowego, a także do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień oraz zaświadczeń w sprawach dodatku mieszkaniowego.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

Wersja XML