Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 667/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 15-05-2017 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru uzupełniającego Sołtysa Sołectwa Gwoździce

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz §27 Statutu Sołectwa Gwoździce uchwalonego w dniu 15 czerwca 1999 r. przez Radę Miejską w Krapkowicach zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie dla wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Gwoździce.
2. Zebranie Wiejskie odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. (czwartek) o godz.18:00 - miejsce-Sala Wiejska. 3. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów uzupełniających określa statut Sołectwa Gwoździce.
§ 2. Ustala się porządek obrad Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w §1, w sposób następujący:
1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie qworum.
2. Wybory przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór komisji wyborczej.
4. Wybór sołtysa.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie Zebrania.

§ 3. 1. Zarządzenie podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.
2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Gwoździce, w formie obwieszczenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

Wersja XML