Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 722/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XIV/153/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną wymienioną w wykazie GGR.0050.29.2017 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Uchylam poz. 2 wykazu Nr GGR. 0050.41.2016 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 493/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 15 listopada 2016 roku. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zastępca Burmistrza

Romuald Haraf

 

PDFZalacznik1 722/2017.pdf

Wersja XML