Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 723/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-08-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia na rzecz najemców

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XVI / 173 / 08 z dnia 24 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz udzielenie bonifikaty, zarządzam co następuje :

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny wraz ze sprzedażą udziału w działce, wymieniony w wykazie GGR.0050.30.2017 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Uchylam w poz. 1 w 6 kolumnie wers 14 wykazu Nr GGR 0621/4/09 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 232/09 Burmistrza Krapkowic. § 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronach internetowych. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zastępca Burmistrza

Romuald Haraf

 

PDFZalacznik1 723/2017.pdf

Wersja XML