Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2011

 
Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.
 
Cel konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”
 
Termin konsultacji: 18 października - 7 listopada 2011 roku
 
Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 18.10.2011 do 07.11.2011 r. Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul.3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sport@krapkowice.pl. Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.
 
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2011-10-18
Data udostępnienia: 2011-10-19

 

 

 Uchwała Nr XXXIII-383-2010 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy na 2011 rok - projekt do konsultacji
Załacznik nr 2 do zarządzenia nr 24-2011 - projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI w sparwie utrzymania czystości IV 2013.pdf
Wersja XML