Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 735/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-08-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu nr 78/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 15 kwietnia 2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach zmienionego Zarządzeniem nr 355/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia zmieniającego. § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. § 3. Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.
I Zastępca Burmistrza Krapkowic

Romuald Haraf

 

PDFZalacznik1 735/2017.pdf

Wersja XML