Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 777 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Drzymały ...

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875) postanawiam:

§ 1. Powołać komisję przetargową w następującym składzie: 1) Romuald Haraf - Przewodniczący komisji;
2) Katarzyna Kubacka - Członek komisji;
3) Beata Gebauer - Sekretarz komisji.

§ 2. Określić zakres obowiązków komisji, do których należą m.in.: 1) zamieszczanie ogłoszeń o przetargu;
2) udzielanie wyjaśnień oferentom;
3) dokonanie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz rozstrzygnięcie uwag i zastrzeżeń oferentów;
4) sporządzanie protokołów.

§ 3. Komisja pełni swoje obowiązki od momentu jej powołania do dnia zatwierdzenia przez Burmistrza Krapkowic protokołów komisyjnego przebiegu przetargów. § 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wersja XML