Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja

Usługa pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2232 z późn. zm.) i jest świadczona całkowicie bezpłatnie, z zachowaniem przedstawionych poniżej warunków.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Kto może skorzystać

Pomoc jest udzielana osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów takiej pomocy świadczonej komercyjnie, tj. odpłatnie.

Z pomocy mogą skorzystać także przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie zatrudniali innych osób w ciągu ostatniego roku. Wiąże się to jednak z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków, które zostały przedstawione w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna dla przedsiębiorców” poniżej.

W przypadku mediacji, osobą uprawnioną do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Zakres i rodzaj udzielanej pomocy

Uprawnieni mogą uzyskać informacje m.in. w zakresie:

·         prawa pracy

·         przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;

·         prawa cywilnego

·         spraw karnych

·         spraw administracyjnych

·         ubezpieczenia społecznego

·         spraw rodzinnych

·         prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można również skorzystać z nieodpłatnej mediacji, świadczonej przez mediatorów.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. W ramach pomocy prawnik może wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego. Pomoc obejmuje także możliwość sporządzenia projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, jak również przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Karta informacyjna: https://powiatkrapkowicki.pl/files/public/uploads/npp/karta-info-pomoc-prawna.pdf

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje wszystkie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W ramach poradnictwa można skorzystać z nieodpłatnej mediacji.

Karta informacyjna: https://powiatkrapkowicki.pl/files/public/uploads/npp/karta-info-poradnictwo-obywatelskie.pdf

Nieodpłatna mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez niesatysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej. Usługa może obejmować również:

·         rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,

·         przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku
o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Karta informacyjna: https://powiatkrapkowicki.pl/files/public/uploads/npp/karta-info-mediacja.pdf

Przez kogo i gdzie udzielana jest pomoc

Na obszarze Powiatu Krapkowickiego pomoc świadczona jest przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez samorządy prawnicze oraz przez uprawnione osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, które wygrały konkurs na jej świadczenie. Pomoc może być świadczona ponadto przez aplikanta adwokackiego/radcowskiego, przez doradcę podatkowego lub osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Pomoc jest świadczona w punktach ulokowanych w Krapkowicach, Strzeleczkach, Walcach i Zdzieszowicach. Co istotne, nie obowiązuje tzw. rejonizacja. Oznacza to, że każda uprawniona osoba, bez względu na miejsce swojego zamieszkania, może skorzystać z pomocy w dowolnym punkcie. Dyżury w poszczególnych punktach są świadczone w określonych godzinach, podanych poniżej.

Jak skorzystać

Warunkiem skorzystania z pomocy jest umówienie się na wizytę. W tym celu należy się zarejestrować w Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, co można uczynić telefonicznie:

Telefoniczna rejestracja wizyt: 77 4074 371
(w godz. 7:30 – 15:30)

Elektroniczna rejestracja wizyt:
https://np.ms.gov.pl/opolskie/krapkowicki

Porady są udzielane według kolejności zgłoszeń w dniach, w których odbywają się dyżury prawników. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie porady odbywa się poza kolejnością. Porady udzielane są wyłącznie bezpośrednio i osobiście  zainteresowanej osobie. Jedynie w szczególnych sytuacjach porady mogą być udzielane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, co opisano w dalszej części.

W wyznaczonym dniu należy przyjść do punktu. W przypadku konieczności oczekiwania na przyjęcie, można skorzystać z poczekalni przed wejściem do pomieszczenia, w którym dyżuruje prawnik. Proszę pamiętać o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości. Podczas wizyty wymagane będzie złożenie pisemnego oświadczenia, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Druk oświadczenia otrzymacie Państwo w punkcie.

Ponadto, każdy przypadek udzielenia pomocy jest dokumentowany przez prawnika za pomocą sporządzanej przez niego karty informacyjnej. Karta zawiera informacje o sposobie udzielenia pomocy oraz anonimowe dane o osobie, która z pomocy skorzystała. Dane te nie są ujawniane, a obowiązek ich gromadzenia jest wymogiem ustawowym.

Po zakończeniu wizyty, osoba korzystająca z pomocy może złożyć anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i pozostawić ją w skrzynce w miejscu dla oczekujących przed punktem, a także przekazać ją ustnie osobie rejestrującej wizytę lub elektronicznie na adres: npp@powiatkrapkowicki.pl

Informacje dla osób z niepełnosprawnością i sposób rejestracji e-mailem

Wszystkie punkty są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielana zdalnie, np. telefonicznie lub za pomocą komunikatora internetowego, bądź telekonferencji, jak też z pomocą tłumacza języka migowego. Dotyczy to w szczególności osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie w inny sposób skorzystać z pomocy. Jednak również w tym przypadku konieczne jest dostarczenie (np. listownie, przez inną osobę lub w postaci elektronicznej poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oświadczenia o tym, że nie jest się w stanie pokryć kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wniosek wraz z oświadczeniem o niemożności poniesienia kosztów porady odpłatnej można w formie elektronicznej:

Wniosek edytowalny w formacie DOC:

-->