Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 840/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-01-2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.); art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1463), art. 221 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), w związku z § 11 ust. 1,2,3 Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 09 lutego 2011 roku sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Krapkowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2011r. Nr 32, poz.411) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Krapkowice w 2018 roku, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Krapkowice oraz zwiększy dostępność mieszkańców Gminy Krapkowice do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Krapkowice w rozgrywkach sportowych. 2. Wyniki otwartego konkursu, o których mowa w ust.1 stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 840/2018.pdf

Wersja XML