Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 841/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-01-2018 w sprawie przeznaczenia garażu na wynajem w drodze przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XVIII/260/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na podstawie pkt 3 regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych i garaży, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 550/2013 Burmistrza Krapkowic z dnia 26.06.2013 r. w sprawie regulaminu przetargu na najem lokali użytkowych i garaży, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam na wynajem garaż, ul. Kozielska 8 o powierzchni 14,30 m2 - działka nr 44/2 z mapy 6, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Ustalenie najemcy zostanie przeprowadzone w formie przetargu ustnego nieograniczonego. § 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, na stronach internetowych Urzędu oraz tablicy ogłoszeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Krapkowicach. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krapkowicach. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 841/2018.pdf

Wersja XML