Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne - nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór. 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Zasady zatrudniania pracowników na wolnym stanowisku urzędniczym, w  tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w Urzędzie Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na wolnych stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych Gminy określa „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach”, ustanowiony
zarządzeniem Nr 9/2009 Burmistrza Krapkowic z dnia 6.02.2009r.»


Druki do pobrania:

DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie.doc
DOCXOświadczenie do naboru.docx
DOCXKlauzula informacyjna.docx
DOCXOświadczenie do naboru Kierownik WTZ.docx
 

Wersja XML