Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.02.2018 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.)
zwołuję na dzień 22 luty 2018 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7
XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

 

1.  Otwarcie  XXXIX Sesji Rady Miejskiej  w Krapkowicach  i  stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic  z  działalności  w  okresie między sesyjnym od 15.12.2017 r. do 22.02.2018 r.
3.  Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad-odpowiedzi w pkt.9 porządku obrad.
4.  Sprawozdania na temat realizacji programów gminnych: Profilaktyki  i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny.
5.  Przyjęcie Programu działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2018 rok.
6.  Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
7.  Informacja  z realizacji uchwały w  sprawie uchwalenia Regulaminu  o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

 9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad  oraz w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
11. Zakończenie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Andrzej Małkiewicz

Do pobrania:
PDFProjekt uchwały nr 1- ws odpłatn za pobyt w schronisku dla osób bezdomn..pdf
PDFProjekt uchwały Nr 2 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok z 22.02.2018.zip.x.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany wpf.pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie oddania nieruch. w użytkowanie wieczyste z dnia 12 grudnia 2017 roku XXX lecia.pdf
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie sprzedaży nieruchomości dla poprawienia z dnia 12 grudnia 2017 roku XXX lecia.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie nadania nazwy rondu z dnia 21 grudnia 2017 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z dnia 4 stycznia 2018 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z dnia 18 stycznia 2018 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z dnia 19 stycznia 2018 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieru....pdf
PDFProjekt Nr 11 uchwały w spr.opłat za korzystania z wychow.przedszkol w przedszkolach.pdf
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2018.pdf
PDFProjekt uchwały nr 13-w spr.trybu i sposobu powoływania i odwoływania członk.Zespołu Interdyscyplinarn. i jego funkcjonowania.pdf
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp części miasta Krapkowice.pdf
PDFProjekt uchwały nr 15 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp wsi Dąbrówka Górna.pdf
PDFProjekt Nr 16 uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogoów, logopedów, terapeutów.Kopia.pdf
PDFProjekt Nr 17 uchwały w sprawie dotacji dla żłobków.pdf
PDFprojekt uchwały Nr 18 w sprawie Programu opieki nad bezdomymi zwierzętami.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 19 w sprawie zmiany PGN.pdf
PDFInformacja z realizacji Regulaminu utrzymania czystości za 2017 rok.pdf
PDFInformacja z realizacji uchwał w zakresie gosp. gminnym zasobem nieruchomości.pdf
PDFSprawozdanie Wspieranie rodziny 2017.pdf
PDFSprawozdanie GPPRPA za 2017r..pdf
PDFSprawozdanie GPRPN za 2017.pdf
PDFSprawozdanie Przemoc w Rodzinie 2017.pdf

 

 

Wersja XML