Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 858/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-02-2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na ...

Na podstawie art. 15 ust.2a, ust.2b, ust.2d, ust.2e, ust.2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/408/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w następującym składzie:
1. Harald Brol (przedstawiciel Burmistrza Krapkowic) – przewodniczący komisji,
2. Dominika Sala - Wójcik (przedstawiciel Burmistrza Krapkowic) – członek komisji,
3. Jagoda Lalka (przedstawiciel Burmistrza Krapkowic) – członek komisji,
4. Sandra Sobota (przedstawiciel Burmistrza Krapkowic) – członek komisji,
5. Robert Nowak ( osoba rekomendowana przez ZHP) – członek komisji. § 2. Komisja, o której mowa w §1, wykonuje swoje zadania w oparciu o regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zastępca Burmistrza Krapkowic

Romuald Haraf

 

PDFZalacznik1 858/2018.pdf

PDFZalacznik2 858/2018.pdf

PDFZalacznik3 858/2018.pdf

PDFZalacznik4 858/2018.pdf

Wersja XML