Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 888/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 13-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007r. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam :
§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n  Przebudowa ul. Bohaterów Westerplatte w Krapkowicach , w składzie :
1) Romuald Haraf              -  Przewodniczący
2) Katarzyna Kubacka       -  Członek
3) Beata Gebauer              -  Członek
4) Zbigniew Pawlikowski   -  Sekretarz
§ 2. Określić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób :
I. Przewodniczący :
- kieruje pracami komisji
- odbiera od osób wykonujących czynności w postępowaniu oświadczenia, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – jednolity tekst Dz.U. z 2017r. , poz. 1579 ze zm. i włącza je do dokumentacji   postępowania
- przewodniczy w sesji otwarcia ofert
- wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej i im przewodniczy
- prowadzi nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji postępowania
- informuje Burmistrza o ewentualnych problemach w toku postępowania
- w imieniu komisji przetargowej wnioskuje do Burmistrza, o powołanie biegłych
- wnioskuje do Burmistrza o wykluczenie wykonawców z postępowania i odrzucenie ofert
- wnioskuje do Burmistrza o wybór oferty najkorzystniejszej
II. Sekretarz :
- publikuje ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu zamówienia oraz ogłoszenia dotyczące wyjaśnień i zmiany treści SIWZ.
- sporządza SIWZ pod względem formalno-prawnym oraz w zakresie nie przypisanym innym członkom komisji przetargowej
- sporządza SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
- prowadzi dokumentację postępowania
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert
- dokonuje oceny ofert pod względem formalno-prawnym
- dokonuje poprawek w ofertach oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych  omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujących istotnych  zmian   w treści oferty
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do SIWZ w sprawach proceduralnych
- prowadzi korespondencję z Wykonawcami.
III. Członek – Katarzyna Kubacka:                    
- zatwierdza wartość i opis przedmiotu zamówienia
- zatwierdza projekt umowy
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert.
IV. Członek – Beata Gebauer:
- sporządza opis przedmiotu zamówienia
- ustala kryteria oceny ofert i nadaje im wagi
- przygotowuje projekt wyjaśnień na zapytania  do treści SIWZ w sprawach  merytorycznych.
- uczestniczy w sesji otwarcia ofert
- dokonuje oceny ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu
- dokonuje oceny wyjaśnień w przypadku wystąpienia rażąco niskiej ceny.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się I z-cy Burmistrza.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                          

Burmistrz
 
Andrzej Kasiura

 

Wersja XML