Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 867/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-02-2018 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Krapkowice

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 20 Uchwały Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 24.06.2015 r. (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 1478) zarządzam co następuje:

§ 1. W dniach od 01 do 31 marca 2018 r. oraz od 01 do 31 października 2018 r. na terenie Miasta i Gminy Krapkowice należy przeprowadzić obowiązkową deratyzację, polegającą na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania i gromadzenia się. § 2. Termin obowiązkowej deratyzacji podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. § 3. Obwieszczenie, o którym mowa w § 2 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, umieszczenie na stronie internetowej urzędu, w prasie lokalnej oraz poprzez rozplakatowanie. § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej w Krapkowicach. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

Wersja XML