Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 890/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-03-2018 w sprawie rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej za 2018 rok

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 71, ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na wniosek współużytkownika wieczystego rozkładam opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego w udziale 3 / 4 nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 192 z mapy 5 o powierzchni 0,1266 ha, obręb Krapkowice, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest Ksiega Wieczysta OP1S/00016654/2 za 2018 rok w wysokości 542,62 zł (słownie złotych: pięćset czterdzieści dwa 62/100) na cztery raty. § 2. Szczegółowe warunki określające sposób rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2018 rok i terminy zapłaty poszczególnych rat zostaną określone w porozumieniu, zawartym pomiędzy Gminą Krapkowice, a współużytkownikami wieczystymi. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Naczelnikowi Wydziału Budżetowo-Finansowego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

Wersja XML