Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 916/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-04-2018 w sprawie terminów przekazania Gminie Krapkowice jako jednostce samorządu terytorialnego informacji i wniosków oraz ich aktualizacji o udzielenie w roku 2018 dotacji celowej na ...

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z poźn. zm.) w związku z §5 ust.5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 655) oraz art. 58 ust.2, 3, 4 i 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz.2203), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam dla dyrektorów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Krapkowice oraz dla dyrektorów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, terminy przekazania jednostce samorządu terytorialnego informacji i wniosków oraz ich aktualizacji o udzielenie w roku 2018 dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019: 1) do 25 kwietnia 2018 r.;
2) do 5 lipca 2018 r.;
3) do 10 września 2018 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

Wersja XML