Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 920/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 19-04-2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 914/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie aktualizacji ,,Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy ...

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz uchwały Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Krapkowice na lata 2008-2032" zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Burmistrza Krapkowic Nr 914/2018 z dnia 16 kwietnia w sprawie przyjęcia ,,Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice" zmienia się treść załacznika, o którym mowa w § 1. Załącznik ten otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu przyjęcia nowej aktualizacji ,,Inwentaryzacji materiałów azbestowych na terenie Miasta i Gminy Krapkowice". § 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 920/2018.pdf

Wersja XML