Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 965/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-07-2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położone w Krapkowicach wymienione w wykazie GGR.0050.28.2018, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Ustalam minimalną stawkę czynszu dzierżawnego w zależności od przeznaczenia lub klasoużytku: 1) za teren przeznaczony pod ogródek przydomowy - 0,25 zł/m 2 + 23% VAT rocznie, 2) za teren przeznaczony pod zaplecze pawilonu handlowego - 10,00 zł/m 2 + 23% VAT miesięcznie, 3) za teren przeznaczony pod uprawę roli klasy IVa - 200,00 zł/ha rocznie, 4) za teren przeznaczony pod uprawę roli klasy IVb - 150,00 zł/ha rocznie, 5) za teren przeznaczony pod uprawę roli klasy V - 150,00 zł/ha rocznie, 6) za teren przeznaczony pod uprawę roli klasy VI - 120,00 zł/ha rocznie.
§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronach internetowych Urzędu. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 965/2018.pdf

Wersja XML